Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

УДК 658.012.16:621

О. В. Коломицева, Н. В. Васюк

Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»

Досліджено та проаналізовано показники розвитку інноваційно активних підприємств машинобудування України. Проведено аналіз сучасного стану інноваційних процесів машинобудування. Зроблено висновок про поглиблення негативних тенденцій інноваційних процесів галузі машинобудування.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, інноваційний процес, конкурентоспроможність продукції, інноваційний розвиток, інноваційно активні підприємства.

Исследованы и проанализированы показатели развития инновационно активных предприятий машиностроения Украины. Проведен анализ современного состояния инновационных процессов машиностроения. Сделан вывод об углублении негативных тенденций инновационных процессов отрасли машиностроения.

Ключевые слова: машиностроительные предприятия, инновационный процесс, конкурентоспособность продукции, инновационное развитие, инновационно активные предприятия.

Investigated and analyzed the performance of innovation active enterprises of mechanical engineering of Ukraine. The analysis of the current state of innovation processes engineering. The conclusion about the deepening of the negative trends of innovative process engineering.

Key words: machine-building enterprises, innovative process, competitive products, innovative development, innovation active enterprises.

Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості. Тому інтенсивність інноваційних процесів машинобудівної галузі є головною рушійною силою технологічного розвитку як окремих галузей, так і національної економіки України загалом. Адже дана галузь створює найактивнішу частину основних виробничих фондів – знаряддя праці, які забезпечують рівень конкурентоспроможності на світових ринках [1].

Інноваційні процеси машинобудівної галузі були досліджені багатьма науковцями , серед яких П. Г. Перерва, С. А, Мехович, С. В. Колесов, В.Ситніченко, Д. Малащук та інші. Але, зважаючи на вимоги сьогодення, аналіз, дослідження та впровадження інновацій для підвищення конкурентоспроможності галузі вимагають подальшого вивчення.

Метою дослідження є виявлення проблем ефективності впровадження інноваційних процесів та визначення завдань, що мають бути вирішені для перетворення машинобудування на конкурентоспроможну та сприятливу до інновацій галузь.

Машинобудування є однією з найважливіших галузей економіки України, яка може стати потужною сферою застосування наукових досягнень. Оцінка наявності в Україні інноваційно активних підприємств машинобудування засвідчує позитивні тенденції 2006–2007 років, що вказує на прагнення галузі інноваційно розвиватися та вдосконалюватися. Винятковим роком є період кризи 2008 р., наслідком якого єрозформування значної кількості технологічно активних підприємств. Характеризуючи роль машинобудування в промисловості, відмітимо, що частка інноваційно активних підприємств машинобудівного комплексу в загальній структурі промисловості становить на 31.12.2010 р. – 28,5 %, порівнюючи з 2006роком, в якому частка сягала 32,2 %, рівень зменшився на 3,7 % ( рис.1 ) [ 2 ].

Інноваційно активні підприємства промисловості України та машинобудування за 2006–2010 рр

Рис. 1. Інноваційно активні підприємства промисловості України та машинобудування за 2006–2010 рр.

У середньому, за період 2006–2010 рр., питома вага інноваційно орієнтованих підприємств машинобудівного комплексу склала 29,3 %. За сучасного інновативно-прогресивного ринку такий рівень активності є замалим для ефективної великомасштабної роботи. В зв’язку з цим, на сьогодні достатньо гостро стоїть питання про своєчасність реалізації інноваційних можливостей, впровадження стратегічних планів, проектів, програм.

Щодо структури інноваційно активних підприємств машинобудівного ком плексу, то слід відзначити, що переважають підприємства з виробництва машин та устаткування (протягом 2006–2010 рр. питома вага зберігається на рівні 43–45%) ( рис. 2 ).

Оцінюючи фінансування інноваційної діяльності за видами промислової дія льності в цілому та за рахунок власних джерел у 2010 році ( рис. 3 ), слід відзначити: найбільшими темпами відбувається фінансування інноваційної діяльності таких галузей промисловості, як хімічна та нафтохімічна промисловість і машинобудування. Помітним є значний фінансовий потенціал галузі машинобудування, – це єдина галузь промисловості, фінансування інноваційної діяльності якої на 48,9 % здійснюється за рахунок власних джерел. Разом з нею ще можна відмітити хімічну та нафтохімічну промисловість (12,3 %) та виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (11,2 %).

Інноваційний напрямок розвитку машинобудівної галузі підтверджує також аналітична оцінка кількості впроваджених нових технологічних процесів на промислових підприємствах за видами економічної діяльності ( табл. 1 ).

Загалом інноваційна активність промисловості України є недостатньою. Питома вага інноваційно активних промислових підприємств у загальній структурі суб’єктів ЄДРПОУ промисловості на 31.12.2010 р. становить лише 1,1 %, в тому числі машинобудівного комплексу в структурі промисловості – близько 14,0 % [2].

Структура інноваційно активних підприємств машинобудівного комплексу

Рис. 2. Структура інноваційно активних підприємств машинобудівного комплексу

Фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за джерелами та видами економічної діяльності у 2010 році

Рис. 3. Фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за джерелами та видами економічної діяльності у 2010 році: 1 – добувна промисловість; 2 – виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 – легка промисловість; 4 – виробництво коксу, продуктів нафтопереробки; 5 – хімічна та нафтохімічна промисловість; 6 – металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; 7 – машинобудування; 8 – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; 9 – інші види промисловості

Таблиця 1 Динаміка та структура впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах за видами економічної діяльності

Промисловість за видами економічної діяльності

Динаміка впровадження нових технологічних процесів

Структура впровадження нових технологічних процесів

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

Промисловість

1419

1647

1893

2043

100,0

100,0

100,0

100,0

Добувна промисловість

15

24

19

19

1,1

1,5

1,0

0,9

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

210

174

181

218

14,8

10,6

9,6

10,7

Легка промисловість

50

47

21

27

3,5

2,9

1,1

1,3

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки

19

10

4

3

1,3

0,6

0,2

0,1

Хімічна та нафтохімічна промисловість

135

139

107

109

9,5

8,4

5,7

5,3

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

58

101

81

82

4,1

6,1

4,3

4,0

Машинобудування

755

996

1351

1428

53,2

60,5

71,4

69,9

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

29

31

34

52

2,0

1,9

1,8

2,5

Інші

148

125

95

105

10,4

7,6

5,0

5,1

Дані таблиці 1 наочно показують переваги машинобудівного комплексу в структурі промисловості України за впровадженням нових технологічних процесів протягом 2007–2010 років (на кінець 2010 року 70 % впроваджень технологічних процесів стосуються саме машинобудівних підприємств).

Повільні темпи трансформації галузі машинобудування в потужний високотехнологічний комплекс зумовлені, перш за все, відсутністю активної інвестиційної політики. Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII зі змінами та доповненнями , машинобудування є однією зі стратегічно важливих та пріоритетних галузей інвестування, однак вищепроведений аналіз фінансування інноваційної діяльності доводить байдужість державних органів влади до розвитку галузі, що призводить до згортання значної кількості перспективних проектів, що, в свою чергу, призводить до зменшення інвестиційної привабливості та втрати закордонних інвесторів.

За даними Державного комітету статистики, інвестиції в основний капітал машинобудування в 2009 році зменшились на 2625 млн грн, що становить 147,0% до аналогічного періоду 2008 р. (інвестиції у виробництво машин і устаткування скоротились на 21,7 %, у виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування – на 39,4 %, у виробництво транспортних засобів та устаткування – на 59,7 %). У 2010 р. відбулися позитивні зрушення відносно 2009 р. – на 23,5% (або на 836 млн грн), хоча їх рівень є недостатнім для створення сприятливих умов розвитку та вирішення проблем інвестиційної привабливості. 
Інноваційна діяльність у машинобудуванні України вимагає врахування фактора глобалізації, який проявляється в трьох основних напрямах: інформаційному, економічному, технічному. 
Головною особливістю перетворень, що відбуваються в сучасній економіці, єперехід від індустріального до постіндустріального виробництва, основною ознакою якого є інформація. Знання стають безпосереднім і вирішальним чинником виробництва. Згідно з даними провідних вітчизняних науковців, виробнича структура інформаційної економіки має такий вигляд: 
1.  Телекомунікаційне устаткування, в тому числі різноманітні капітальні системи і пристрої, засоби передачі інформації і повідомлень, устаткування користувачів телекомунікаційних систем. 
2.  Електронне конторське устаткування, медична, промислова електроніка ікомп’ютерні системи. 
3.  Напівпровідникові прилади і компоненти. 
4.  Побутова електроніка. 
Найбільш динамічно розвиваються: виробництво персональних комп’ютерів, виробництво конторського периферійного устаткування, виробництво засобів зв’язку, надання різноманітних послуг. 

Всі види діяльності, що уособлюють інформаційну систему, згідно з існуючою класифікацією, відносяться до машинобудування і, в першу чергу, його підсекції DL – виробництво електричного та електронного устаткування. Але саме цей вид діяльності відрізняється найменшою активністю [3].

Разом з відсутністю активної інвестиційної підтримки як з боку держави, так і з боку закордонних інвесторів, значним бар’єром входу в світове високорозвинене машинобудування є високий ступінь залежності розвитку вітчизняного машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності та дія факторів, що перешкоджають використанню сприятливих можливостей, а саме:

- брак експортної інфраструктури для нафтогазового сектору, що гальмує збільшення обсягів видобутку;

- дефіцит сучасної транспортної інфраструктури;

- перевантаження енергетичної системи, що серйозно гальмує розвиток нових виробництв у регіонах, що динамічно розвиваються;

- технологічне відставання не тільки від розвинених країн, але й за деякими напрямами від нових економік, що розвиваються.

Слід зазначити, що для успішного освоєння новітніх технологій сьогодні вкраїні не вистачає людських ресурсів необхідної кваліфікації. Великий бізнес неохоче інвестує в галузі вітчизняного машинобудування, віддаючи перевагу «зніманню вершків» у високодохідному сировинному секторі (газ, алюміній, мінеральні добрива й т.д.); інноваційно активний малий і серед ній бізнес залишається пасинком у держави. Визначені вище проблеми ма ють структурний характер, їхнє вирішення потребує величезних зусиль протягом багатьох років. А за цей час провідні країни світу підуть ще далі в економіці знань.

Прогресивний розвиток машинобудівного комплексу в сучасних умовах соціально-економічних трансформацій залежить від потужного експортного потенціалу галузі, за 2010 р. більше 50 % продукції вітчизняного машинобудування було спрямовано на експорт. Найбільшу частку експортованої продукції складають механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку [4].

Сучасний стан зовнішньої торгівлі продукцією машинобудівних підприємств є достатньо нестабільним та важкопрогнозованим. Вітчизняний ринок машинобудування характеризується значним зменшенням попиту на нову продукцію галузі, зумовленим недостатнім рівнем платоспроможності підприємств та наданням переваги з боку споживачів ремонту існуючої продукції.

Висновки . Таким чином, машинобудування як стратегічно важлива галузь України характеризується розмежуванням, поліструктурністю, адаптивністю, синергічністю та протиентропійністю своєї структури, широким асортиментним колом продукції та активною практикою участі у територіальному і галузевому поділі праці.

Сучасний стан галузі не відповідає цілям і задачам підвищення довгострокової конкурентоспроможності економіки та зайняття стійких ринкових ніш на світових ринках наукоємної продукції. Все це припускає необхідність ефективної організації процесу стійкого розвитку підприємств машинобудування, забезпечення гнучкості й адаптації підприємств до змінних умов господарювання, для яких характерний високий ступінь невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища.

Бібліографічні посилання

1. Ковалик Л. Н. Потенціал інноваційного розвитку економіки / Л. Н. Ковалик // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 17–26.

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

3. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – Ніжин : ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2007. – С.101.

4. Політанська О. Л. Інноваційні аспекти розвитку підприємств машинобудування / О.Л.Політанська // Вісн. нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. Економіка: зб. наук. пр. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип. 1(41). – С. 239–239.

Надійшла до редколегії 06.03.2012