ВПЛИВ ДОХОДІВ НА РІВЕНЬ ТА СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 330.564.2(477.87)+330.567.2-035/.64

О. І. Лученко

Ужгородський національний університет

Проаналізовано структуру сукупних витрат домогосподарств Закарпатської області, споживання продуктів харчування у домогосподарствах області. Досліджено індекс задоволеності потреб у продуктах харчування у 2006 –2010 роках, вплив доходів на структуру споживання домогосподарств та спрогнозовано загальні доходи та структуру витрат на 2011 –2012 роки.

Ключові слова: доходи, споживання, домогосподарства, структура сукупних витрат, продукти харчування.

Проанализирована структура совокупных расходов домохозяйств Закарпатской области , потребление продуктов питания в домохозяйствах области. Исследованы индекс удовлетворенности потребностей в продуктах питания в 2006 –2010 годах, влияние доходов на структуру потребления домохозяйств и спрогнозированы общие доходы и структура расходов на 2011 –2012 годы.

Ключевые слова: доходы , потребление, домохозяйства, структура совокупных расходов, продукты питания.

Іn the paper the structure of total household expendіtures, food consumptіonіn the household of Zakarpatska oblast are analyzed. The need satіsfactіon іndex іn food іn 2006–2010, the іmpact of іncome on the structure of households consumptіon are іnvestіgated and the total revenue and cost for structure for 2011 –2012year are forecasted.

Key words: іncome , consumptіon, household, structure of total expenses , food.

Рівень та структура споживання є важливими індикаторами економічного ісоціального стану домогосподарств, тому їх дослідження має велике значення при розробці та реалізації державних програм, спрямованих на усунення диспропорцій у життєвому рівні різних соціально-економічних груп населення. На формування та ступінь задоволення споживчих потреб домогосподарств впливають різноманітні фактори, це й їх чисельний склад, наявність дітей, стать, вік, соціальний статус, але, безумовно, найсуттєвіший вплив із них мають рівень, джерела та регулярність надходжень загальних доходів домогосподарств.

Дослідженням залежності між споживанням домогосподарств та їхніми доходами займалися такі відомі іноземні вчені-економісти, як Е. Енгель, А. Швабе, В. Арнольд, Дж. Хікс, Дж. М. Кейнс, П. Самуельсон. Серед сучасних вітчизняних учених, які працюють над питаннями створення необхідної інформаційної бази, вибору і використання відповідних статистичних методів для аналізу та оцінки рівня й структури споживання домогосподарств, слід назвати А. Єріну, І.Калачову, Е. Лібанову, О. Осауленка, В. Саріогла [1, c. 315]. Але вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств Закарпатської області єнедостатньо дослідженим.

Поштовхом для вивчення залежності споживання від доходу домогосподарств слугували бюджетні обстеження, які вперше було проведено в Англії наприкінці ХVІІІ ст. [2]. 3 тієї ж причини бюджетні обстеження почали проводитися і в інших країнах Західної Європи, однак вони мали не систематичний характер. А вже в середині ХІХ ст. бюджетні обстеження сформувалися в особливий вид обстежень, були розроблені методологічні принципи їх проведення. При цьому важливу роль відіграли закони масового споживання, у тому числі закони Е. Енгеля та А. Швабе.

Незважаючи на стрімкий розвиток бюджетної статистики, питанням вивчення впливу доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств не приділялося належної уваги. Першим, хто виявив залежність між зміною доходів домогосподарств та структурою їх споживання, був німецький статистик Е. Енгель, який звернув увагу на поступове зменшення питомої ваги витрат на харчування в бюджеті домогосподарств із збільшенням його абсолютної величини. Е.Енгель стверджував: «Обстеження різноманітних бюджетів засвідчило не тільки те, що чим менше дохід, тим більша його частина витрачається на харчування, але також те, що харчування, крім того, погіршується; воно показало далі, що чим менше дохід, тим більша його частина спрямовується на фізичне утримання і менша залишається для духовного розвитку».

Виявлена закономірність отримала назву закону Енгеля. Згідно з законом Енгеля чим нижчий дохід, тим більша його частина витрачається на харчування, іотже знижуються витрати на задоволення інших потреб. Внаслідок проведеного дослідження в міру зростання доходів домогосподарств загальне споживання благ збільшується, але у різних пропорціях та структурних співвідношеннях . Зі зростанням доходів домогосподарств абсолютні витрати на харчування зростають з одночасним зростанням їх питомої ваги в загальній структурі витрат, витрати на непродовольчі товари зазнають незначних змін, а от частка витрат на послуги та неспоживчі сукупні витрати суттєво зростає. Отже, показник питомої ваги витрат на продукти харчування в сукупних витратах свідчить про матеріальне становище домогосподарств і є одним із найважливіших показників життєвого рівня [1, c. 316].

Через певний час інший німецький статистик А. Швабе, використовуючи закономірності, наведені в законі Енгеля, зробив висновок про залежність витрат домогосподарств на житлово-комунальні послуги від величини їх доходів. З тих пір зазначені два закони відомі як закони Е. Енгеля і А. Швабе.

Російські вчені також займалися дослідженням впливу доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств. Так, В. Арнольд, проводячи бюджетні обстеження сімей Воронезької губернії на початку ХХ ст., виявив тенденції щодо збільшення споживання окремих благ із зростанням матеріальної забезпеченості сімей, що знайшло своє вираження в алгебраїчній формі:

R = a + bB, (1)

де R – витрати на благо, що споживаються;

B – загальний грошовий бюджет домогосподарства;

а і b – константи, які відрізняються по групах домогосподарств із різним рівнем доходів [3, с. 36].

Графічний метод для відображення залежності рівня споживання домогосподарств від величини їх доходів ввів в економічну науку Дж. Хікс у 20-ті роки ХХ ст. (лінії дохід-споживання). Потім він дістав розвитку в роботі П. Самуельсона, який графічно представив функцію споживання. Її формальний вигляд було наведено в роботі Дж. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей».

Інформаційною базою для дослідження впливу доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств області є матеріали вибіркових обстежень умов життя домогосподарств. Даний вид обстежень проводиться в Україні на постійній основі, починаючи з 1999 року.

Аналіз даних щодо структури витрат домогосподарств області в залежності від рівня доходів підтверджує положення закону Е. Енгеля: зі зростанням середньодушових загальних доходів питома вага витрат домогосподарств на продовольчі товари зменшується, тоді як частка витрат на непродовольчі товари та послуги зростає.

Таблиця 1 Структура сукупних витрат домогосподарств Закарпатської області з різними середньодушовими загальними доходами у 2010 році [4, c. 82 –83]

Середньодушові загальні доходи на місяць, грн

Частка сукупних витрат (%) на:

продовольчі товари

непродовольчі товари

послуги

неспоживчі

сукупні витрати

300,1 – 480,0

71,3

20,1

5,5

3,1

480,1 – 660,0

67,9

20,5

7,9

3,7

660,1 – 840,0

64,9

21,9

7,2

6,0

840,1 – 1020,0

62,6

20,7

10,4

6,3

1020,1 – 1200,0

59,6

21,0

10,5

8,9

1200,1 – 1380,0

60,7

22,3

10,1

6,9

1380,1 – 1560,0

44,2

22,8

15,0

18,0

1560,1 – 1740,0

54,7

22,2

4,9

18,2

1740,1 – 1920,0

56,7

20,4

12,1

10,8

Понад 1920,0

43,7

22,8

17,2

16,3

Як видно з даних табл. 1 , питома вага витрат домогосподарств на продовольчі товари у групі із найнижчими доходами в 1,6 раза перевищує аналогічний показник у групі домогосподарств з найвищими доходами, тоді як частка витрат на непродовольчі товари є нижчою на 13,4 %, на послуги – у 3,1 раза, на неспоживчі сукупні витрати – у 5,4 раза порівняно з групою домогосподарств, які отримують доходи понад 1920,0 грн на місяць.

Розрахований коефіцієнт подібності структур також показав наявність структурних розбіжностей у споживанні двох груп домогосподарств, з найменшими та найбільшими доходами [1, c. 317]:

h = 1 – Формула , (2)

де d і і d j – показник порівнюваних структур.

h = 1 – Формула = 0,724.

Коефіцієнт подібності структур становить 0,724. Отже, структура порівнюваних груп домогосподарств відрізняється на 27,6 п.п., що ще раз доводить закономірність, визначену Е. Енгелем.

Як видно з даних рис. 1 , збільшується питома вага витрат на харчування та залишається все ще досить високою – більше 50 %, тоді як за світовими стандартами оптимальними вважаються витрати на продукти харчування у розмірі 30%, на непродовольчі товари – 47 %, на послуги – 23 % сукупних витрат домогосподарств. У 2010 р. домогосподарства області витрачали лише 21,6 % своїх сукупних витрат на купівлю непродовольчих товарів та 10,4 % на оплату послуг.

Незважаючи на те, що частка витрат на продукти харчування є високою, рівень споживання більшості продуктів харчування є недостатнім. Як видно з даних табл. 2 , найбільше відставання фактичного споживання від раціональних норм у 2010 р. спостерігалося по: фруктах, ягодах, горіхах, винограду – на 64,0%, рибі і рибопродуктах – 47,1 %, м’ясу, м’ясопродуктах та салу – на 38,8 %, молоку, молокопродуктах та маслу – на 35,3 %, яйцях – на 25,6 %, овочах і баштанних – 24,6%, картоплі – 22,3 % та по цукру – на 12,5 %. Натомість споживання продуктів, які містять вуглеводи – олія та хліб і хлібні продукти, переви щувало раціональні норми, що є свідченням незбалансованості харчування до могосподарств, які намагаються забезпечити власні енергетичні потреби за ра хунок більш економічно доступних продуктів.

Динаміка структури сукупних витрат домогосподарств Закарпатської області  у 2006 –2010 роках

Рис. 1. Динаміка структури сукупних витрат домогосподарств Закарпатської області у 2006 –2010 роках [4 – 8, c. 67]

Для оцінки залежності споживання продуктів харчування домогосподарствами від рівня їх доходів розраховано індекс задоволеності потреб у продуктах харчування (Ізпх) на основі розподілу загальних доходів за децильними групами домогосподарств:

Ізпх = Формула , (3)

де Іі – індекс задоволеності потреб в і-й групі продуктів харчування;

n – число груп продуктів харчування.

Таблиця 2 Споживання продуктів харчування у домогосподарствах Закарпатської області у 2006–2010 роках [4 –8, c. 150; 9] (в середньому за місяць у розрахунку на одну особу, кг)

Раціональна норма

2006

2007

2008

2009

2010

М'ясо, м'ясопродукти та сало

6,7

3,8

4,0

4,3

3,9

4,1

Молоко, молокопродукти та масло

31,7

23,7

22,9

21,9

20,7

20,5

Яйця, шт.

24,2

18

18

18

18

18

Риба і рибопродукти

1,7

1,0

1,1

1,3

0,9

0,9

Цукор

3,2

2,9

3,0

3,0

3,3

2,8

Олія та інші рослинні жири

1,1

1,7

1,7

1,6

1,8

1,9

Картопля

10,3

11,2

10,9

10,2

8,7

8,0

Овочі і баштанні

13,4

9,9

9,7

9,6

10,2

10,1

Фрукти, ягоди, горіхи, виноград

7,5

2,8

2,9

3,3

3,1

2,7

Хліб і хлібні продукти

8,4

12,1

11,5

10,6

10,3

11,0

Індекс задоволеності потреб в і-й групі продуктів харчування (Іі) розраховується співвідношенням фактичного споживання продуктів харчування відповідної групи до раціональної норми, причому фактичне споживання приймається вобсязі, який не перевищує раціональних норм, тобто максимальне значення індексу буде дорівнювати 1 [1, c. 318].

Розраховані значення індексу задоволеності потреб у продуктах харчування для децильних груп домогосподарств представлено в табл. 3 .

Таблиця 3 Індекс задоволеності потреб у продуктах харчування домогосподарств Закарпатської області у 2006-2010 роках [4 –8, c. 168]

Домогосподарства

2006

2007

2008

2009

2010

Усі домогосподарства

0,77

0,78

0,79

0,75

0,73

у т. ч. за за децильними (10 %) групами за рівнем середньодушових загальних доходів на місяць:

- перша

0,62

0,68

0,68

0,70

0,61

- друга

0,72

0,69

0,74

0,73

0,66

- третя

0,71

0,73

0,71

0,68

0,68

- четверта

0,70

0,73

0,75

0,69

0,69

- п’ята

0,80

0,76

0,71

0,75

0,66

- шоста

0,80

0,81

0,80

0,79

0,82

- сьома

0,78

0,84

0,74

0,76

0,78

- восьма

0,83

0,95

0,86

0,86

0,91

- дев’ята

0,86

0,84

0,90

0,89

0,87

- десята

0,94

0,85

0,97

0,87

0,90

Як видно з даних табл. 3 , значення індексу задоволеності потреб у продуктах харчування у 2006 – 2010 роках показують чітку залежність між загальними доходами домогосподарств та рівнем споживання ними продуктів харчування: із зростанням доходів збільшується рівень задоволеності потреб у продуктах харчування. Так, якщо потреби домогосподарств у продуктах харчування у першій групі, з найменшими доходами, у 2010 р. були задоволені на 61 %, то в групі домогосподарств з найвищими доходами – на 90 %.

Розрахуємо середній темп приросту [10] :

Формула ? 100% – 100. (4)

Таблиця 4 Загальні доходи та структура сукупних витрат домогосподарств Закарпатської област і [4–8, c. 67, 102]

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Загальні доходи, грн

1990,99

2395,20

3315,35

3344,68

3572,45

Структура сукупних витрат:

відсотки

продукти харчування та безалкогольні напої

54,6

53,0

47,5

51,4

54,8

алкогольні напої, тютюнові вироби

3,3

3,2

2,7

3,6

3,8

непродовольчі товари

24,0

24,0

22,4

21,1

21,6

послуги

9,1

10,5

10,5

10,2

10,4

Неспоживчі сукупні витрати

9,0

9,3

16,9

13,7

9,4

Вплив доходів на структуру споживання домогосподарств області можна оцінити за допомогою коефіцієнта еластичності y виразі [1, c. 320] :

y = Формула , (5)

де T y та T x – відповідно темпи приросту результативного та факторного показників.

При цьому в якості факторного показника взято величину загальних доходів домогосподарств, а в якості результативного показника питому вагу витрат по окремих групах товарів та послуг. Для більшої достовірності результатів оцінки використано середньорічні темпи приросту зазначених вище показників, розраховані за даними 2006 – 2010 років.

Таблиця 5 Середній темп приросту загальних доходів та структури сукупних витрат домогосподарств Закарпатської області та в плив доходів на структуру споживання

Показники

Формула

Формула

y

y

Загальні доходи

Формула ? 100% – 100

15,74

?

Продукти харчування та

безалкогольні напої

Формула ? 100% – 100

0,09

Формула

0,01

Алкогольні напої, тютюнові

вироби

Формула ? 100% – 100

3,59

Формула

0,23

Непродовольчі товари

Формула ? 100% – 100

2,60

Формула

3,39

Послуги

Формула ? 100% – 100

3,39

Формула

0,22

Неспоживчі сукупні витрати

Формула ? 100% – 100

1,09

Формула

0,07

Таблиця 6 Прогнозований в плив доходів на структуру споживання у 2011 та 2012 роках

Показники

2011

2012

Загальні доходи

Формула

4134,75

Формула

4785,56

Продукти харчування та безалкогольні напої

Формула

54,85

Формула

54,90

Алкогольні напої, тютюнові вироби

Формула

3,94

Формула

4,08

Непродовольчі товари

Формула

21,04

Формула

20,49

Послуги

Формула

10,75

Формула

11,11

Неспоживчі сукупні витрати

Формула

9,50

Формула

9,60

Як видно з даних табл. 5 результати розрахунків показали, що при зростанні загальних доходів на 1 % збільшуватиметься питома вага витрат на продукти харчування та безалкогольні напої – на 0,01 %, на неспоживчі сукупні витрати – на 0,07 %, алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,23 %, а зменшуватиметься на неспоживчі сукупні витрати – на 0,05 %.

Формула , (6)

де y і – величина ознаки, прогнозованого періоду,

y і-1 – показник попереднього періоду.

Висновки. Доходи – це інструмент для визначення рівня добробуту домогосподарств у Закарпатській області. Спостерігається тенденція до зростання домогосподарств області. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що зростання загальних доходів домогосподарств області кардинально не змінило рівень споживання ними продуктів харчування. Внаслідок економічної кризи різке зниження купівельної спроможності більшості населення відбилося на споживанні негативними наслідками: домогосподарства змушені підвищувати частку сукупних витрат на харчування. Тому за нинішніх доходів домогосподарства області можуть лише незначним чином покращити структуру споживання, проте не можуть досягти вищого рівня благополуччя. Розглянута тема має перспективи подальшого розвитку, оскільки проблема збалансованості доходів та рівня і структури споживання є найбільш складною проблемою, а доходи домогосподарств є найважливішим елементом відтворювальної системи. Тому у найближчих дослідженнях буде розглянуто диференціацію доходів у Закарпатській області.

Бібліографічні посилання

1. Мірошниченко О. Ю. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств [Електронний ресурс] / О. Ю. Мірошниченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Вип. 24. – С. 315–321. – Режим доступу : http :// www . nbuv . gov . ua / portal / socgum / tppe /201124/ Zb 24_42. pdf

2. Сычева В. С. Исторический очерк бюджетных исследований в Западной Европе и США / В. С. Сычева // Социологические исследования. – 1998. – № 4. – С. 48–56.

3. Арнольд В. Законы соотношения главнейших элементов хозяйственных бюджетов / В. Арнольд // Народное хозяйство . – 1903. – Кн. 1.

4. Витрати і ресурси домогосподарств Закарпатської області у 2010 році. – Ч. ІІ. Закарпатська область // Статистичний бюлетень ; Державна служба статистики України. – К., 2011.

5. Витрати і ресурси домогосподарств Закарпатської області у 2006 році. – Ч. ІІ. Закарпатська область // Статистичний бюлетень ; Державний комітет статистики України. – К., 2007.

6. Витрати і ресурси домогосподарств Закарпатської області у 2007 році. – Ч. ІІ. Закарпатська область // Статистичний бюлетень ; Державний комітет статистики України. – К., 2008.

7. Витрати і ресурси домогосподарств Закарпатської області у 2008 році. – Ч. ІІ. Закарпатська область // Статистичний бюлетень ; Державний комітет статистики України. – К., 2009.

8. Витрати і ресурси домогосподарств Закарпатської області у 2009 році. – Ч. ІІ. Закарпатська область // Статистичний бюлетень; Державний комітет статистики України. – К., 2010.

9. Бодак І. В. Споживання базових продуктів харчування у системі формування продовольчої безпеки України / І. В. Бодак // Економічний форум 1/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Ekfor/2012_1/5.pdf

10. Ряди динаміки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wіkіpedіa.org/wіkі/ Ряди_динаміки

Надійшла до редколегії 22.05.2012