КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГОМЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГОПОТЕНЦІАЛУВ УКРАЇНІ

УДК 330.341

* О. Й. Шевцова, ** С. В. Качула

* Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, ** Дніпропетровська державна фінансова академія

Висвітлено основні теоретичні засади фінансового механізму розвитку людського потенціалу та визначено концептуальні засади його удосконалення в Україні.

Ключові слова: людський потенціал, фінансовий механізм розвитку людського потенціалу, інструменти, важелі.

Освещены теоретические основы финансового механизма развития человеческого потенциала и определены концептуальные направления его усовершенствования в Украине.

Ключевые слова: человеческий потенциал, финансовый механизм развития человеческого потенциала, инструменты, рычаги.

The article is deals with the basics of the financial meсhanism for human potential and defines the conceptual prospect of its development in Ukrainian context.

Keywords: human potential, financial mechanism of human development, instruments, levers.

Виклики сучасності в умовах глобалізації та безальтернативність інноваційного шляху розвитку країни потребують розвитку та активного задіяння людського потенціалу суспільства. Вихід із фінансово-економічної кризи пов’язується насамперед із підвищенням значення людського фактора у суспільному відтворенні. Водночас при цьому виникає проблема розвитку як кількісних, так і якісних характеристик людського потенціалу суспільства.

Стрижневим поняттям концепції людського розвитку є людський потенціал, який є основою реалізації економічної активності людей та досягнення їх добробуту. Доцільність удосконалення фінансового механізму людського розвитку, який сприяв би зміцненню, відтворенню і ефективному використанню людського потенціалу в Україні, зумовлена його значенням у зростанні конкурентоспроможності економіки, підвищенні рівня життя населення, необхідності зменшення майнового розшарування суспільства.

Проблемам розвитку людського потенціалу присвятили свої праці такі українські вчені: Л.Антошкіна, В.Антонюк, Т.Боголіб, І.Бондар, Л.Безтелесна, О.Грішнова, В.Куценко, Е.Лібанова, О.Новікова, О.Стефанишин та інші. Дослідження, пов’язані з фінансовими механізмами розвитку, є предметом вивчення таких вітчизняних науковців, як І.Запатріна, Л. Лазебник, І.Лютий, Л.Лисяк, М.Крупка, С.Онишко, В.Тропіна, І.Чугунов та інших. Науковці розглядають окремі фінансові механізми та фіскальні методи регулювання щодо реалізації соціальної функції держави. Водночас у науковій літературі відсутній системний аналіз особливостей функціонування фінансового механізму забезпечення розвитку людського потенціалу України. У зв’язку з цим обґрунтованою є необхідність дослідити процес розвитку людського потенціалу через удосконалення фінансового механізму.

Метою статті є розробка концептуальних засад та визначення особливостей фінансового механізму розвитку людського потенціалу в Україні.

Більш глибоко зрозуміти сутність фінансового механізму дозволяє загальна теорія механізмів , започаткована французькими економістами Ш.Рістом, А.Шеклі, А.Кульманом [1]. Господарський механізм розглядається вченими як сукупність механізмів, що регулюють відносини власності, техніко-економічні, організаційно-економічні та товарно-грошові відносини [2, с. 229] . Фінансовий механізм характеризується як «складова частина господарського механізму, сукупність форм і методів за допомогою яких забезпечується здійснення широкої системи розподільчих відносин, утворення доходів і нагромаджень, формування і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових засобів» [3, с.402]. Ідентифікувати фінансовий механізм можливо у разі, якщо вихідним імпульсом виступає фінансовий метод, інструмент, важіль. Таким чином, фінансовий механізм можна представити як сукупність різних форм і методів використання фінансів з метою забезпечення реалізації відповідної фінансової політики в межах економічної системи.

Враховуючи, що економічні явища є об’єктивними, то і механізми, які їх пов’язують – теж об’єктивні, і у той же час поєднання об’єктивних механізмів (політика) – суб’єктивне. Таким чином, фінансовий механізм поєднує об’єктивну та суб’єктивну сторони, де об’єктивна сторона – це дія об’єктивних економічних законів, які управляють механізмом, сукупність причинно-наслідкових зв’язків і категорій, а суб’єктивна сторона механізму – це діяльність усіх суб’єктів фінансових відносин на основі потреб, інтересів і цілей. О б’єктивна основа функціонування фінансового механізму змінюється, якщо в економічну сферу втручається держава, політика якої спрямовуватиме взаємовідносини між суб’єктами ринку з урахуванням державних інтересів.

Пізнання способу дії фінансових механізмів надає можливість зрозуміти логіку розвитку фінансових відносин в країні; прогнозувати їх розвиток; уникати створення ситуації протидії фінансових механізмів, які призводять до загального погіршення стану економіки, і, як наслідок – втрата людського потенціалу.

Аналіз наукової літератури дає змогу виокремити окремі функціональні підсистеми фінансового механізму: механізм фінансового забезпечення, механізм фінансового регулювання та інституціональний механізм, який створює організаційно-нормативні умови для стабільної роботи суб’єктів економіки у сфері фінансів і сприяє ефективній реалізації поставлених державою цілей і завдань.

Виходячи з аналізу сутності фінансових механізмів, фінансовий механізм розвитку людського потенціалу необхідно розглядати як систему імпульсів, стимулів, регуляторів, яка в змозі встановити певний порядок у фінансових відносинах, що виникають у процесі формування і використання особистісного потенціалу людини.

Тісний зв’язок фінансового механізму і розвитку людського потенціалу дозволяє виокремити й уточнити зміст основних елементів концепції формування фінансового механізму розвитку людського потенціалу, який включає: кадрове, технологічне, інформаційне і нормативно-правове забезпечення, призначене для організації, планування, стимулювання і контролю фінансовых потоків з метою їх ефективного впливу на розвиток людського потенціалу відповідно до реальних потреб суспільства та наявних ресурсів.

Фінансовий механізм розвитку людського потенціалу має певну загальну модель: фінансові методи (планування, прогнозування, аналіз, облік, координація, регулювання, контроль), фінансові інструменти (грошові фонди, нормативне фінансування), фінансові важелі (прибуток установ соціальної сфери, фінансові санкції, орендна плата, ставки податків, ціни, кредити), форми і методи фінансових відносин (пряме фінансування, кредитування, інвестування, страхування, субсидування, дотування) та окремі компоненти механізму (кадрове, технологічне, інформаційне, нормативно-правове забезпечення).

Фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань розвитку людського потенціалу. При цьому розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дії. Забезпечувальна дія проявляється у встановленні джерел фінансування, тобто покриття повсякденних потреб і характеризує пасивний вплив фінансового забезпечення на розвиток людського потенціалу. Регулятивна дія здійснює вплив через виділення достатніх коштів та через конкретну форму фінансового забезпечення і характеризує активний вплив на об’єкт регулювання.

Дія фінансових інструментів здійснюється на основі загального підходу, характерного для всіх суб'єктів фінансових відносин (єдиний рівень оподаткування, кредитування, фінансування) селективного й диференційованого підходів.

Важелі впливу на розвиток людського потенціалу визначають характер дії фінансових інструментів, коригують цю дію та поділяються: за напрямом дії – стимули, санкції; за видами – норми й нормативи; за методологічними засадами– умови і принципи формування доходів, нагромаджень і фондів; умови і принципи фінансування і кредитування.

У сучасних умовах визнається, що серед складових фінансового механізму найефективнішими є важелі, які приводяться в дію через відповідні фінансові методи. Окрім того, фінансовий механізм розвитку людського потенціалу повинен мати відповідне правове, нормативне, інформаційне й організаційне забезпечення. При цьому фінансовий механізм розвитку людського потенціалу – це складна система, яка дозволяє розв’язувати соціальні проблеми. Він має також створювати необхідні умови для функціонування установ тих галузей, що забезпечують розвиток людського потенціалу, об’єктів соціальної інфраструктури.

Розглянута структура фінансового механізму розвитку людського потенціалу дозволяє виокремити дві взаємопов’язані підсистеми: функціональну і забезпечуючу. У загальному розумінні фінансовий механізм розвитку людського потенціалу – це взаємопов’язана система фінансових методів, фінансових важелів і форм організації управління фінансовими відносинами, за допомогою яких здійснюється формування, розподіл і використання фінансових ресурсів з метою їх ефективного використання і впливу на розвиток людського потенціалу.

Складові елементи фінансового механізму розвитку людського потенціалу мають бути систематизовані в якості тих чи інших його підсистем, зокрема: механізм розробки законодавчих та інших нормативних документів, механізми планування, регулювання, інвестування, оподаткування, нормування, фінансування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, економічного стимулювання, економічного санкціонування, формування звітності, контролю тощо. На сучасному етапі розвитку зростає роль інформаційної складової у фінансовому механізмі, як підґрунтя швидкої реакції на ситуацію і при необхідності внесення коректив. Це означає, що поряд з традиційними інструментами – регуляторами, до уваги стали братись також нові – інформаційні інструменти, зокрема відкритість і доступність інформації про стан соціально-економічних процесів у цілому кожному члену суспільства.

Найвагомішою складовою фінансового механізму розвитку людського потенціалу є інструменти бюджетної політики.

Потреби суспільства у гармонійному поєднанні фіскального та регулюючого спрямування бюджету розширили його функціональне призначення. Він розглядається як дієвий, активний інструмент, виконуючий відтворювальну, регулюючу, стимулюючу, планову, фіскальну, соціальну функції, які визначають соціально-економічну сутність бюджету та його призначення. Бюджет є важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. Досягається це за допомогою різних важелів та інструментів: податків, регулювання бюджетної сфери, бюджетного фінансування загальнодержавних програм щодо розвитку людського потенціалу, соціальні гарантії населенню; фінансової підтримки окремих галузей, підприємств, господарств для вирівнювання економічних умов їх функціонування чи більш швидкого розвитку (через кредити, пільги, субсидії тощо); створення за рахунок коштів бюджету спеціальних фондів, резервів для підтримки непрацездатних і бідних членів суспільства. Важелі виконують важливу функцію – надають поштовх фінансовим інструментам, коригують та регулюють силу й інтенсивність дії інструментів. Вчені виокремлюють різні види важелів у залежності від мети дослідження: стимули, санкції, норми, нормативи, умови і порядок формування доходів, нагромаджень, фондів, умови і принципи фінансування і кредитування.

Інструменти бюджетного механізму розвитку людського потенцілу важливо застосовувати як систему взаємопов’язаних заходів, що сприяють економічному зростанню, оптимізації структури видатків бюджету, вирішенню макроекономічних і соціальних завдань. Бюджетні інструменти, приводячи в рух бюджетні кошти, забезпечують безперервність процесу формування та використання доходів держави, підприємств, домашніх господарств.

Інструменти бюджетної політики, як фінансові інструменти, впливають на процес мобілізації коштів до бюджету та напрями і форми бюджетних видатків, які або створюються з метою регулювання певних процесів, або містять у собі відповідну регулюючу дію. У бюджетній практиці в Україні широко використовуються такі інструменти регулювання розвитку людського потенціалу: здійснення державних інвестицій, реалізація державних цільових програм, субсидування та дотування, формування і розподіл державних замовлень, державні закупівлі, застосування важелів, стимулів, санкцій та інших засобів. Регулюючі дії фінансових інструментів мають кількісні (обсяг грошового потоку) і якісні (дієвість, реальність фінансового інструменту) обмеження чи стимули стосовно впливу на розвиток людського потенціалу. Потреба у використанні тих чи інших інструментів спричинена недосконалістю ринкового механізму, який здатен до саморозвитку, отже набір інструментів не може бути сталим. При цьому орієнтиром має бути не тривале використання того чи іншого інструменту у системі регулювання, а незмінність об’єкта регулювання, що перебуває у полі дії того чи іншого інструменту.

На сьогодні найвагомішим компонентом фінансового механізму розвитку людського потенціалу в Україні є правові основи впливу держави через бюджетний механізм на людський розвиток.

Аналіз соціальних програм, які розробляються в Україні свідчить, що необхідним є перетворення бюджетного механізму в ефективний засіб реалізації соціальної функції держави, в основі якої – розвиток людського потенціалу та створення умов його ефективного використання.

Основні особливості бюджетної складової фінансового механізму розвитку людського потенціалу проявляються у наступному:

1. Бюджетний механізм в умовах трансформаційної економіки відзначається переважанням адміністративних та соціальних механізмів. Останні, у свою чергу, не виконують повною мірою функцію розвитку людського потенціалу.

2. Суперечності бюджетного механізму в сучасній Україні пов’язані з нестабільністю бюджетно-податкового законодавства. Ухвалення Бюджетного кодексу України та Податкового кродексу України викликало багато питань про бюджетні взаємовідносини на регіональному рівні та спонукало до пошуку шляхів забезпечення прибуткової самодостатності регіональних і місцевих органів влади.

3. Механізм реалізації бюджетної політики у сфері доходів державного та місцевих бюджетів відображає недостатній рівень поєднання фіскальної і стимулюючої функцій податкової політики у фінансовому забезпеченні розвитку людського потенціалу.

4. Механізм реалізації бюджетної політики у сфері видатків бюджету не сприяє достатньо ефективному впливу на соціальний розвиток та економічне зростання як передумову підвищення життєвого рівня та добробуту населення.

5. Механізм контролю має слугувати цільовому використанню бюджетних коштів та пошуку резервів їх економії.

6. Бюджетний механізм слабко адаптований для подолання чи нейтралізації соціальних ризиків, пов’язаних з нестабільністю економіки.

Основою удосконалення фінансового механізму розвитку людського потенціалу є концептуальне положення щодо необхідності переходу в умовах обмеженості бюджетних коштів від переважно бюджетного забезпечення до активного задіяння інших механізмів – інвестування, кредитування, державно-приватного партнерства тощо.

Фінансовий механізм розвитку людського потенціалу функціонує на макро-, мезо-, мікро- і нанорівнях національної системи, а також в умовах глобалізації – на мегарівні та охоплює державні, ринкові і змішані форми фінансового забезпечення людського розвитку. Процес удосконалення фінансового механізму розвитку людського потенціалу має враховувати ділові (життєві) цикли розвитку людини як соціокультурної, біологічної істоти, причому на кожному етапі розвитку мають бути задіяні ті чи інші фінансові інструменти, важелі та стимули людського розвитку.

Отже, удосконалення фінансового механізму розвитку людського потенціалу та його ефективне втілення потребує державної фінансової політики, орієнтованої на реалізацію наступних принципів: створення умов для пріоритетного розвитку базових галузей розвитку людського потенціалу (освіти, науки, охорони здоров’я, фізичної культури); забезпечення прозорості заходів, спрямованих на людський розвиток та урахування суспільної думки щодо впровадження реформ у сіспільстві.

Засади удосконалення фінансового механізму розвитку людського потенціалу в Україні на основі врахування його особливостей мають бути орієнтиром для концептуальної спрямованості фінансової політики у процесі реалізації соціальної функції держави.

Наслідком дії фінансового механізму розвитку людського потенціалу стане розширене відтворення благ та послуг, зростання соціальної й економічної бази реформ, створення передумов щодо налагодження державного моніторингу розвитку і ефективного використання людського потенціалу; підвищення ефективності управління процесами відтворення людського потенціалу в Україні .

Бібліографічні посилання

1. Кульман А. Экономические механизмы / А. Кульман ; пер. с фр. Е. П.Островская ; ред. Н.И.Хрусталева. – М. : Прогресс Универс, 1993. – 192с. – (Серия «Деловая Франция»).

2. Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. [для студ. вищ. закл. освіти] / С.В.Мочерний. – [3-тє вид., доп. і перероб.]. – К. : Академія, 2005. – 640 с.

3. Краткий экономический словарь / [под ред. А. Н. Азрилияна]. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1088с.

4. Буайе Р. Теория регуляции: Критический анализ / Р. Буайе ; пер. с фр. Н.Б.Кузнецовой. – М. : Науч.-изд. центр «Наука для общества»: РГГУ, 1997. – 212 с. – (Серия «Современная экономическая мысль»).

5. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку : монографія / І.Я. Чугунов. – К. : НІОС, 2003. – 488 с.

6. Лазебник Л. Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Л. Л. Лазебник ; Київський національний університет имені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 40 с.

7. Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка та перспективи : монографія / Л. І. Безтелесна. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2010. – 361 с.

Надійшла до редколегії 10.09.2012