РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УДК 332.122

В. П. Приходько

Закарпатська обласна державна адміністрація

Розроблено концептуальні засади управління інвестиційним потенціалом регіону, що передбачає взаємодію суб’єктів управління регіональним розвитком та застосування програмно-цільових методів.

Ключові слова : інвестиційний потенціал, органи державної влади, регіон, сталий розвиток.

Разработаны концептуальные основы управления инвестиционным потенциалом региона, предусматривающие взаимодействие субъектов управления региональным развитием и применение программно-целевых методов.

Ключевые слова : инвестиционный потенциал, органы государственной власти, регион, устойчивое развитие.

The conceptual framework for the management investment potential of the region, providing interaction between the subjects management of regional development and application of program-target method.

Key words : investment potential, government agencies, region, sustainable development.

В умовах регіоналізації економічних процесів важливого значення набуває розв’язання проблем розвитку адміністративно-територіальних суб’єктів України, головною з яких є брак інвестиційних ресурсів. Вагомою умовою раціональної перебудови національного господарства, ефективної системної трансформації економіки є підвищення інвестиційної привабливості регіонів. Основним засобом розвитку інвестиційного потенціалу, поліпшення інвестиційного клімату є проведення збалансованої та послідовної регіональної економічної політики. Для економічного розвитку регіону необхідним є забезпечення сталого зростання надходження інвестицій на основі мобілізації нових джерел фінансових ресурсів, створення інвестиційно орієнтованої моделі розвитку економіки та інноваційних мотивацій у господарюючих суб’єктів.

У різні періоди вирішенню проблеми формування ефективної регіональної політики, регіонального економічного розвитку були присвячені наукові праці О.І.Амоші, П. Т. Бубенка, З. С. Варналія, З. В.Герасимчук, В. В.Гришка, В.Ю.Керецмана, Б. Я. Кузняка, Ю. В. Макогона, В. О.Онищенка, М. А.Хвесика, О.С.Чмир та інших. Процеси залучення інвестицій у регіон, формування сприятливого інвестиційного клімату знайшли відображення у наукових працях таких учених, як І. О. Бланк, А. В. Бойко, М. П. Бутко, В. М. Геєць, В.В.Гомольська, О.І.Дацій, Т. В.Момот, Л.О.Петкова, В.Г.Федоренко, Л.І.Яковенко й інші.

Визначити напрями підвищення інвестиційного потенціалу області шляхом реалізації регіональної економічної політики й обгрунтувати механізм управління розвитком інвестиційного потенціалу регіону.

Враховуючи необхідність визначення сутності явища, яке досліджується, роз’яснимо сутність поняття «механізм» та «реалізація». Механізм (лат. Mechan? – знаряддя, машина) – це система елементів, що перетворюють рух одних елементів в потрібний рух інших елементів. Реалізація (лат. realis – речовий, дійсний) – це впровадження в життя плану чи ідеї [1]. Адаптуючи ці визначення до мети їх використання та місця розташування у запропонованому етапі дослідження, зазначимо, що створена система елементів, завдяки задіянню руху яких впроваджується в життя запропонована програма, відображає економічну суть механізму її реалізації. Запропонований механізм діє за принципом трьох складових руху системи управління розвитком інвестиційного потенціалу:

– першочергова дія вихідного джерела руху системи, місце якого в запропонованій програмі виконують органи регіональної влади й інші зазначені організації та органи, спрямована діяльність яких спричиняє рух елементів системи;

– задіяння руху елементів, підібраних для активації третьої стадії дії механізму, а саме впровадження всіх засобів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону;

– кінцева, третя стадія дії, виражена в ефекті фактичного розвитку інвестиційного потенціалу регіону з урахуванням застосування засобів реалізації програми.

Мета дії запропонованого механізму реалізації спрямована на створення умов для гармонійного розвитку визначеній в програмі складової економічних процесів, активізація функціонування якої призведе до додаткових позитивних змін векономіці регіону, та розвитку держави як соціально-економічного інституту. Також відмітимо, що важливим є аспект узгодженості запропонованої програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону з існуючими програмами розвитку, які реалізовуються діями органів влади. Принципи та ідеї, на засадах яких побудована програма, дозволяють стверджувати, що її впровадження слугує ре алізації засад загального розвитку, як категорії, та економічного розвитку, як засобу створення благополуччя держави та її народу [5].

Ефективність дії механізму реалізації розвитку інвестиційного потенціалу залежить від багатьох факторів, починаючи з активності впровадження запропонованих елементів програми до узгодженості та збалансованості цих дій, з врахуванням можливих змін функціонування держави як соціально-економічного інституту.

Запропонована програма може використовуватися в повному обсязі або частково шляхом включення в інші розроблені програми елементів її структури.

Ініціаторами розроблення (комплексних) програм з використанням наукових досліджень можуть бути структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Контроль за виконанням програми здійснює Головне управління економіки обласної державної адміністрації.

Зупинимось докладніше на перешкодах та позитивних факторах, що сприятимуть виконанню програми, які по суті є чинниками, стримуючими функціонування механізму реалізації програми чи сприяючими цьому. Позитивними факторами при задіянні механізму реалізації програми є:

– територіальна стабільність держави;

– відносно стабільне становище держави на світовій арені;

– відсутність військових дій глобального чи державного масштабу;

– постійність обраного політичного курсу держави;

– послідовне та у відповідності до методичних рекомендацій впровадження програми;

– контроль за органами, які задіяні в реалізації програми;

– контроль за реалізацією програми.

Негативними факторами відповідно є усі фактори, які за суттю своїх проявів протилежні позитивним факторам.

Враховуючи необхідність структурованості механізму реалізації програми, відобразимо цей механізм за обраними групами інструментів впровадження запропонованої програми. Перелічимо їх: сільгоспвиробнича; економіко-аналітична; науково-технічна; інформаційна; еколого-ресурсна; освітня; антикорупційна; фінансово-кредитна; нормативно-правова.

Механізм реалізації програми заснований на визначенні необхідного переліку сукупності державних органів для забезпечення виконання обраних методів стимулювання розвитку інвестиційного потенціалу регіону.

Зупинимось докладніше на обраних групах інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону. Керуючись принципом послідов-ності, обґрунтуємо обрані інструменти.

Сільгоспвиробнича група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які здійснюють структуризацію, оптимізацію та адаптацію до потреб економіки регіону сільськогосподарського сектору, використовуючи його наявні та потенційні можливості як частини економіки регіону [3]. Вважаємо за необхідне:

– створення програми пільгового кредитування сільгоспвиробників фінансово-кредитними установами регіонального походження, завдяки оптимальній структуризації кредитних угод з врахуванням особливостей діяльності сільгоспвиробників;

– здійснення державної підтримки функціонування приватних селянських фермерських господарств шляхом оптимізації умов їх діяльності;

– створення комісії для підтримки та розвитку кооперативної діяльності приватних сільгоспвиробників;

– створення комісії інформаційної підтримки сільгоспвиробників на предмет доведення до них новітніх досягнень у галузі рослинництва та тваринництва;

– створення програм відновлення сприятливих умов життєдіяльності сільського населення та забезпечення належного рівня його соціального захисту;

– державна підтримка та створення бізнес-планів з організації виробництва мінеральних добрив з наступним поширенням цієї інформації на інформативних ресурсах.

Економіко-аналітична група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які використовують можливості аналізу та прогнозування економічних процесів, завдяки чому максимально реалізовується об’єктивність економічного ефекту від практичного впровадження результатів досліджень у вигляді сформованих висновків щодо предмета аналізу [2; 4]. Такими інструментами є:

– створення аналітичної комісії по аналізу наповненості сегментів ринку регіону та інформаційного відділу, який буде займатися доведенням отриманої дослідницької інформації до інвесторів;

– створення аналітичної комісії по аналізу міжрегіональних та зарубіжних ринків збуту для реалізації продукції регіональних підприємств та інформаційного відділу, який буде займатися доведенням отриманої дослідницької інформації до виробників;

– створення аналітичної комісії по аналізу можливості реалізації альтернативних рішень у виробництві та інтенсифікації діяльності крупних регіональних підприємств, які недостатньо реалізують свої потенційні потужності, завдяки проведенню їх повної або часткової приватизації;

– дослідження стратегічно важливих напрямів промислової політики регіону та її розробка з врахуванням результатів цих досліджень.

Науково-технічна група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, метою впровадження яких є забезпечення використання вдосконалених методів виробництва та новітніх розробок вобласті інновацій, зокрема:

– використання у виробництві результатів розробок науково-дослідних інститутів шляхом їх інформатизації;

– державна підтримка діяльності інноваційних підприємств регіону;

– державна підтримка створення науково-дослідних інститутів та стимуляція їх діяльності шляхом оптимізації умов впровадження результатів проведених досліджень завдяки проведенню державних конкурсів інновацій.

Інформаційна група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які забезпечують поширення інформації, використання якої буде сприяти залученню інвестицій та оптимізувати функціонування підприємств регіону, а саме:

– застосування засобів масової інформації для поширення та доведення програм інвестиційного розвитку до потенційних інвесторів та зацікавлених осіб;

– інформатизація науково-дослідними установами виробничих підприємств регіону щодо отриманих результатів проведених досліджень;

– а ктивізація діяльності регіональних органів інвестиційного спрямування для доведення інформації щодо об’єктів інвестування для потенційних інвесторів.

Еколого-ресурсна група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які в процесі їх впровадження забезпечать посилення захисту навколишнього середовища та нададуть змогу оптимізувати використання природних ресурсів регіону. Інструментами цієї групи є:

– державна підтримка та створення бізнес-планів з організації виробництва альтернативних видів палива з наступним поширенням цієї інформації на інформативних ресурсах;

– державна підтримка впровадження наукових досягнень в області лісового господарства;

– аналіз наявного стану водних ресурсів та розробка програм ефективності використання та вдосконалення їх користування;

– державна підтримка діяльності геологорозвідувальних організацій;

– створення пільгових умов функціонування підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом очисних споруд для зменшення забруднення навколишнього середовища.

Фінансово-кредитна група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які забезпечують розвиток регіональних фінансово-кредитних установ як одного з основних джерел інвестування. На нашу думку, головним фінансовим інструментом регіонального рівня є:

– державна підтримка і надання додаткового пріоритету регіональним фінансовим установам при проведенні конкурсу на фінансово-кредитне обслуговування державних підприємств та державних проектів.

Освітня група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які в результаті свого впровадження забезпечать розвиток продуктивних можливостей діяльності людського капіталу та підвищать його якість, завдяки чому оптимізується робота виробничого процесу підприємств регіону. Таким інструментом є:

– заохочення підприємств до участі у підвищенні кваліфікації персоналу, залучення наукових спеціалістів по запропонованій державній програмі.

Антикорупційна група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які в результаті свого впровадження забезпечать блокування несанкціонованого відтоку бюджетних фінансових ресурсів, підвищення інвестиційного іміджу регіону та оптимізують діяльність регіональних органів влади. Для досягнення цієї мети необхідним є:

– створення планів активізації антикорупційної діяльності, їх впровадження та контроль за виконанням.

Нормативно-правова група складається з інструментів реалізації програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, які в результаті впровадження дозволять вдосконалити нормативно-правову базу та адаптувати її стан відповідно до потреб економічного розвитку регіону. До цієї групи можна віднести:

– сприяння депутатськими комісіями обласної ради впровадженню запропонованих напрямів реалізації програми шляхом створення необхідних умов для її функціонування.

Елементи визначених груп інструментів реалізують можливості своєї дії, засновуючись на принципі активності та заохочення. Обмеження дії негативних процесів, які стримують дію механізму реалізації програми, виникає завдяки активації позитивної дії запропонованих інструментів.

Бюджетно-фінансове забезпечення, яке використовується для задіяння механізму реалізації запропонованої програми, здійснюється на основі необхідності. Враховуючи особливість запропонованих інструментів реалізації програми, відзначимо, що в багатьох випадках їх задіяння не потребує інтенсивного фінансового стимулювання, а лише оптимізує діяльність обраних для регуляції соціально-економічних секторів функціонування регіону. Але там, де це необхідно, фі нансування здійснюється не прямим забезпеченням грошовими коштами, а зме ншенням обсягу коштів, які надходять до бюджету від господарювання підприємств, тобто пріоритет реалізації програми спрямований на створення пільгових умов для їх діяльності.

Необхідним є розуміння процесів здійснення суб’єктами органів влади в межах своїх повноважень дій, спрямованих на забезпечення впровадження програми. Система органів влади, які здійснюють розробку та реалізацію регіональної програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону, потребує аналізу з метою визначення повноважень взаємопов’язаних суб’єктів управління у відповідність до розроблених напрямів розвитку інвестиційного потенціалу, координації їх зусиль. Механізм реалізації функціонує завдяки стимулюванню діяльності органів регіональної влади, вповноважених на регуляцію економічних процесів визначеного напряму шляхом запропонованого вдосконалення та оптимізації цих процесів, використовуючи для цього обрані інструменти.

При реалізації завдань обраного напряму важливим є задіяння всіх наявних можливостей органів регіональної влади, обраних для впровадження програми розвитку інвестиційного потенціалу регіону. Це дозволить максимально реалізувати запропоновану програму. Необхідною умовою впровадження запропонованої програми є взаємоузгодженість діяльності всіх обраних для реалізації процесу розвитку інвестиційного потенціалу області органів державної та регіональної влади.

Термін реалізації Програми встановлюється відповідними державними органами, проте передбачає орієнтацію на часовий проміжок 3–5 років.

Висновки. Для вирішення проблеми розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України запропоновано регіональну програму розвитку, яка передбачає наступну структуру: система принципів, на яких заснована програма, є її провідною складовою та окреслюють мету її реалізації; напрями реалізації програми, які є орієнтиром для її впровадження; механізм реалізації запропонованих заходів, який створений для досягнення мети програми; система державних органів влади, необхідних для впровадження програми та нагляду за її реалізацією.

Бібліографічні посилання

1. Гомельська В. В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону / В. В. Гомельська // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – C . 62–70.

2. Семиноженко В. П. Новий регіоналізм / В. П. Семиноженко, Б. М.Данилишин. – К.: Наукова думка, 2005. – 358 с.

3. Тян Р. Б. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів / Р. Б. Тян, С. В.Каламбет, С. В. Іванов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2004. – Т. 3, № 193. – С. 861–865.

4. Хохлов Н. П. Актуальные проблемы инвестиционного обеспечения экономического роста / Н. П. Хохлов // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава : ПолтНТУ, 2005. – № 2. – С. 8–10.

5. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні : монографія / В. Г.Федоренко, Д. В. Степанов, О. Г. Чувадинський та ін.; під кер. і наук. ред. В. Г. Федоренка; Акад. екон. наук України, Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, Акад. буд-ва України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 723 с.

Надійшла до редколегії 23.05.2012