ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

УДК 331.476:336.531.2

О. Л. Шелест

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Визначено можливості використання венчурного капіталу як додаткового джерела фі нансування інноваційної діяльності. Запропоновано комплекс заходів щодо створення спри ятли вого інвестиційного клімату при здійсненні процедури венчурного інвестування інновацій у сфері охорони здоров’я України.

Ключові слова: інноваційні проекти, венчурний капітал, венчурне інвестування, венчурне фінансування, венчурні інноваційні підприємства, венчурні інвестиційні структури.

Определены возможности использования венчурного капитала как дополнительного источника финансирования инновационной деятельности. Предложен комплекс мероприя тий по созданию благоприятного инвестиционного климата при создании процедуры венчу рного инвестирования инноваций в сфере охраны здоровья Украины.

Ключевые слова: инновационные проекты, венчурный капитал, венчурное инвестирование, венчурное финансирование, венчурные инновационные предприятия, венчурные инвестиционные структуры.

Тhe article determines venture capital using as an additional source of financing of innovative activity are determined. The complex of measures for favorable investment to perform procedure of venture innovation investment for the operation of venture capital innovation in health care sphere in Ukraine is offered.

Key words: innovation projects, venture capital, venture investment, venture financing, venture innovation enterprises, venture investment structures.

Конституційно визначено, що здоров'я кожного українця є запорукою здоров'я країни. В свою чергу, розвиток інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я (СОЗ) повинен здійснюватися за рахунок державного бюджетування, яке сьогодні не забезпечує достатній рівень її фінансування. Тому сьогодні велику увагу слід приділити іншим, більш спроможним джерелам інвестування в сферу охорони здоров'я.

Процес інноваційної діяльності пов'язаний з послідовністю дій з перетворення наукової ідеї в конкретний продукт або технологію щодо забезпечення його практичного використання в сфері охорони здоров'я, і тому він повинен бути спрямований на створення затребуваних ринком нових товарів, тобто лікарських препаратів, медичного устаткування, медтехнологій.

Аналіз основних досліджень і публікацій, що розкриває вирішення вказаних проблем, підтверджує, що стан сфери охорони здоров'я вимагає негайних заходів щодо реформування системи її фінансового забезпечення та визначення додаткових джерел фінансування інноваційної діяльності в СОЗ. Досліджували дане питання А.При сяжнюк, А. Демченко, В. Гриньова, О. Амоша, С. Мос квін, Г. Демидов, Л.Пельтек, В. Пашков та інші.

Метою дослідження є визначення можливостей використання венчурного інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в СОЗ України.

В умовах глобальних інноваційних перетворень у світовій економіці представники української сучасної соціально-економічної системи повинні розуміти, що без своєчасного впровадження інновацій у діяльність підприємств, організацій та установ України ми не зможемо йти інноваційним шляхом, яким прямують провідні країни світу.

Так, за роки незалежності українськими науковцями було розроблено 270000 винаходів, патентів та промислових зразків, але впроваджено в життя не більше половини. Причиною цього є недостатнє та несвоєчасне фінансування цих наукових досягнень.

Від того, наскільки швидко будуть впроваджуватися в життя медичні, фармакологічні, технічні, технологічні, інформаційні та інші інновації в СОЗ, буде залежати і здоров'я населення країни.

Зростання кількості інноваційних пропозицій у сфері охорони здоров'я відкриває можливості для великих фінансових структур вийти на ринок СОЗ з новими ефективними, більш затребуваними, продуктами. Проте, на думку Г. Демідова, великі витрати і ризик при реалізації інноваційних проектів у цій галузі поки відлякують вітчизняних інвесторів.

На думку В. Василенка та В. Шматька, до факторів, що гальмують освоєння нововведень у сфері охорони здоров'я, відносять: нестачу власних фізичних ресурсів, високі ставки за кредитами в комерційних банках, зменшення внутрішнього попиту та економічний ризик освоєння нової продукції, а також наслідки фінансово-економічної кризи.

Інструментами державної підтримки стимулювання реалізації інноваційного потенціалу сфери охорони здоров'я є пряме бюджетне фінансування та державне замовлення на розробку і виробництво інноваційних продуктів, технологій та послуг. Видатки з державного бюджету на охорону здоров'я в Україні склали (вмлрд грн): 2005 р. – 12,6; 2006 р. – 17,1; 2007 р. – 17,6; 2008 р. – 22,1; 2009 р. – 39,2; 2010 р. – 39,4 [ 2 ]. Проте держбюджет має суттєві проблеми: недостатні розміри та непослідовність фінансування, слабку соціальну спрямованість, неефективну структуру.

Для забезпечення перспектив розвитку СОЗ та вдосконалення фінансового забезпечення інноваційних процесів у цій сфері нашій країні необхідно шукати додаткові джерела інвестиційних ресурсів, одним з яких може стати венчурний капітал. Трактування понять «венчурний капітал» та «венчурне інвестування» наведено в табл. 1 [4; 5].

Таблиця 1 Трактування поняття «венчурний капітал», «венчурне інвестування»

Автор

Сутність поняття

1

В. Пашков

Венчурний капітал - це промисловий капітал, що надходить у формі прямих інвестицій для фінансування підприємств, які мають значний потенціал росту, знаходяться на різних стадіях та належать до різних галузей економіки

2

Л. Михайлова,

С. Турчина

Венчурне фінансування - це сучасний різновид засновництва, тобто створення й розвитку перспективних фірм, компаній з метою швидкого збільшення первісного внеску (засновницького внеску в статутний капітал) інаступної її реалізації за ринковою вартістю

3

Л. Пельтек

Венчурне інвестування - це довгострокові фінансові вкладання з високим ступенем ризику в акції фірм, які орієнтовані на розробку і виробництво та реалізацію наукомістких продуктів, задля іх розвитку й розширення, зметою отримання прибутку від приросту вартості вкладених коштів

4

Н. Редіна,

Н. Пікуліна

Венчурний капітал - це «інтелектуальний диверсифікат», оскільки крім фінансових, він виконує ще управлінські послуги, маркетингове та інформаційне обслуговування тощо

На думку В. Пашкова, однією з головних причин неефективного використання венчурного капіталу в СОЗ України є відсутність дієвих, а не формальних національних програм зі створення нових інноваційних лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення.

Для повноцінного становлення індустрії венчурного капіталу в Україні потрібно створити відповідну законодавчу базу, що забезпечить з часом значний розвиток ринку венчурного інвестування.

Тому проект Закону України «Про венчурне інвестування інноваційної діяльності» [5; 6], розроблений колективом науковців, визначає правові, економічні й організаційні основи здійснення венчурного інвестування інноваційної діяльності. Аналіз деяких статей закону наведено в табл. 2.

Таблиця 2 Аналіз статей проекту Закону України «Про венчурне інвестування інноваційної діяльності»

№ статті Закону

Поняття

Сутність поняття та статті проекту закону

Стаття 1

Венчурне

інвестування

Це пряме вкладення коштів, цінних паперів, іншого майна, утому числі майнових прав, інших прав, що мають грошову оцінку, в статутний капітал інноваційних підприємств в обмін на пакет (як правило, неконтрольний) акцій цього підприєм-ства з метою одержання інвестором прибутку або досягнення іншого корисного ефекту після виходу акцій цих підприємств на фондовий ринок

Венчурні

інноваційні

підприємства

Підприємства, що займаються діяльністю з розробки, виробництва і реалізації інноваційних продуктів, продукції або послуг і є об’єктом венчурного інвестування

Венчурні

інвестиційні структури

Інститути спільного інвестування, що створюються за рахунок внесків фізичних або юридичних осіб відповідно до чинного законодавства для участі у венчурному фінансуванні з метою одержання прибутку

Стаття 2

Мета розвитку венчурного

інвестування

Створення сприятливих умов, що забезпечують залучення венчурного капіталу в наукомісткі інноваційні проекти, які реалізуються венчурними інноваційними підприємствами

Стаття 9

Джерела

венчурного

інвестування

Кошти промислових підприємств, банківських структур, страхових компаній, державних та інших комерційних і некомерційних структур, венчурних і пенсійних фондів, фізичних осіб

Стаття 11

Особливості оподаткування венчурного

інвестування

Встановити для венчурних підприємств 50 % податку на додану вартість і податку на прибуток. Дозволити венчурним підприємствам прискорену амортизацію основних засобів з установленням щорічної норми в розмірі 20 %. Установити венчурним підприємствам земельний податок за ставкою в розмірі 50% діючої ставки оподаткування

Згідно з Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [4; 7], венчурні фонди віднесені до інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів), а компанії з управління активами венчурних фондів – до професійних учасників ринку цінних паперів. Державне регулювання та нагляд за діяльністю венчурних фондів є компетенцією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У венчурному бізнесі, як правило, 70–80 % проектів не приносять віддачі, але прибуток від 20–30 % окупає всі збитки, тому виростає значення і роль організа ції проведення пояснень і оцінки ризиків, способів компенсації витрат усіх уча сників інноваційного процесу.

Венчурне фінансування інвестиційної діяльності в нашій країні тільки зароджується, при цьому використовується підтримка міжнародних фінансових організацій. Першим вітчизняним фондом венчурного капіталу слід вважати фонд «Україна», заснований у 1992 р. Він здійснив інвестицій у 30 вітчизняних компаній на суму 10 млн доларів США. З 1994 р. в Україні почав діяти венчурний фонд Western Nis Enterprise Fund з капіталом 150 млн дол. США, а з 1998 р. розпочав роботу Black Sea Fund [4].

Загальна сума залученого венчурними фондами капіталу на сьогодні складає близько 200–300 млн дол., при цьому розмір вкладених коштів в Україну становить не більше 1 % від щорічних надходжень до європейських венчурних фондів [5]. Такий стан венчурного інвестування в нашій країні обумовлений багатьма причинами: нестабільністю економічного і політичного середовища; суперечністю законодавства в сфері підприємницького права; жорсткою податковою системою; відсутністю передумов для створення венчурної інфраструктури; інертністю держави в питаннях підтримки венчурного підприємництва; нерозвиненістю ринку цінних паперів; нерозуміння вітчизняними підприємцями механізму венчурного інвестування, побоювання втратити контроль за справою, допустивши до управління своїм бізнесом стороннього співвласника.

У процесі венчурного інвестування суб'єкти господарювання можуть отримати як прибуток, так і збитки.

Висновки. Інноваційна діяльність у сфері охорони здоров'я – це дуже вагома, витратна та, в деякій мірі, секретна справа, яка потребує постійного удосконалення з метою поліпшення її функціонування та забезпечення виконання своїх функцій, що можливо за рахунок:

1) створення системи стратегічного планування розвитку охорони здоров'я України;

2) збільшення обсягу наукових розробок за рахунок коштів комерційних структур;

3) проведення соціологічних та статистичних досліджень з метою оцінки потреб суспільства в лікарських засобах;

4) державного контролю щодо забезпечення необхідними якісними медичними послугами всіх прошарків населення;

5) визначення законодавчо чіткого переліку медичної допомоги, що повинна надаватися у державних закладах охорони здоров'я безкоштовно та при відпові дному фінансуванні цих закладів;

6) створення зв'язків між фінансуванням державних закладів охорони здоров'я і кінцевими результатами їх роботи;

7) підвищення рівня фінансування галузі за рахунок розробки механізму державно-приватного партнерства;

8) нормативної розробки українських медичних стандартів згідно з міжнаро дними стандартами якості надання медичних послуг;

9) впровадження обов'язкового медичного страхування громадян;

10) повернення наукового потенціалу України на батьківщину;

11) запровадження венчурного інвестування результатів наукових розробок усфері охорони здоров'я.

Оскільки держава не забезпечує своєчасного впровадження інновацій у сфері охорони здоров'я та пасивно ставиться до цього дуже важливого на даний момент для країни питання (показник умовного здоров'я населення далеко не 100%), необхідно якнайшвидше залучати інші інвестиційні джерела фінансування СОЗ, окрім державних.

Не секрет, що період інвестування в науково-технічну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність може складати від 3 до 10 років, єдина надія залишається на іноземних інвесторів. Для цього необхідно створити максимально сприятливий інвестиційний клімат у країні, а також привабливі та реальні умови для здійснення процедури інвестування на державному рівні.

Основними факторами успіху венчурного інвестування в Україні пропонується вважати наступне:

– впровадження відповідного нормативно-правового забезпечення, тобто прийняття Закону України «Про венчурне інвестування інноваційної діяльності»;

– внесення змін у всі суміжні закони та нормативно-правові акти, державні програми та проекти відповідно до вищезгаданого Закону;

– впровадження пільгового режиму при оподаткуванні венчурних підприємств;

– розробку системи мотиваційних чинників для венчурних інвесторів;

– створення умов для забезпечення ліквідності науко є м н их фірм (продаж акцій на фондовій біржі);

– створення умов для забезпечення висококваліфікованого кадрового потенціалу, підготовку спеціалістів з управління венчурним капіталом;

– створення державних важелів регулювання інноваційної діяльності: державно-технологічних, державно-інноваційних, державно-фінансових тощо.

Тільки в цьому випадку інновації в сфері охорони здоров'я України можуть стати конкурентоспроможними на світовому медичному ринку.

Перспективи подальшого дослідження будуть спрямовані на визначення порядку патентування, ліцензування і комерціалізації медичних й фармакологічних винаходів та промислових зразків у СОЗ України.

Бібліографічні посилання

1. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : монографія / О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. І. Землянкін та ін. ; НАН України; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2007. – 328 с.

2. Виноградов О. В. Стан та проблеми фінансових ресурсів охорони здоров'я в Україні/ О.В. Виноградов // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 25–29.

3. Гриньова В. М. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: монографія / В. М. Гриньова, О. В. Козирєва. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 192 с.

4. Пашков В. Державна політика щодо соціальних інновацій в галузі охорони здоров'я [ Електронний ресурс ] / В.Пашков // Еженедельник АПТЕКА. – 2006. – № 37(558). – Режим доступу : http :// www . apteka . ua

5. Пельтек Л. В. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері/ Л. В. Пельтек // Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 77–80.

6. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36 (06.09.2002). – С. 266.

7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», № 2299-III від 15.03.2001 р.

Надійшла до редколегії 07.03.2012