УДК 336.22

О. В. Брежнєва-Єрмоленко

Дніпродзержинський державний технічний університет

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Обґрунтовано роль податкового планування як складової державного податкового менеджменту,визначено основні фактори впливу на результативність планування податковихнадходжень на державному рівні.

Ключові слова: податкове планування, податкове навантаження, податкові зобов’язання,державний податковий менеджмент.

Обоснована роль налогового планирования как составляющейгосударственного налогового менеджмента, выявлены основные факторы влияния нарезультативность планирования налоговых поступлений на государственном уровне.

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая нагрузка, налоговые обязательства,государственный налоговый менеджмент.

The role of tax planning as apart of state taxation management is substantiated, the main factors of impact on effectiveness of planning tax revenues on the state levelare determined in this article.

Keywords: tax planning, taxburden, tax liabilities, state taxation management.

Проблема податкового планування в Україні на сьогодні єнадзвичайно гострою, оскільки відсутні науково обґрунтовані і нормативнооформлені методики на макро-, мезо-та мікрорівні, які б давали можливістьмаксимально точно розрахувати дохідну частину бюджету в частині податків. Цевикликає значні розбіжності при порівнянні планових показників бюджету зпоточними та кінцевими результатами його виконання. Дана проблема вивчається йобговорюється в наукових і політичних колах, але протягом тривалого часу недосягнуто згоди щодо змісту, засобів і принципів планування податковихнадходжень в Україні, зокрема виявлення й приведення в дію невикористаних резервів,матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Будь-яка країна без якісногоподаткового планування не здатна забезпечити собі вихід з економічної кризи натраєкторію стійкого економічного зростання.

Питання вдосконалення податкового планування розглянуто упрацях багатьох науковців, як українських, так і зарубіжних, зокрема: І.Атаманенко, І. Бланка, О. Вилкової, О. Глущенко, Г. Давидова, А. Єлісєєва, В.Захожої, Ю. Іванова, А. Кізими, А. Крисоватого, Д. Мельника, С. Пепеляєва, Н.Притуляк, Г. Россіхіної, Л. Тарангул, Д. Тихонова, А. Шевченка та ін.

Значні розбіжності спостерігаються в поглядахучених-економістів на сутність, завдання та функції податкового планування [1–4];доцільність планування на макро-та мезорівнях [5–7]; мотиви ухилення відсплати податків [8–11], які породжують негативні наслідки в практиціоподаткування.

Метою даної статті є дослідження ролі та значенняподаткового планування у практиці державного податкового менеджментута виявлення основних факторів, що маютьпозитивний та негативний вплив нарезультативністьпланування податкових надходжень на державному рівні.

Історія фінансів свідчить про те, що бюджет не єінститутом, притаманним державі на всіх стадіях її розвитку. Довгий час державане мала бюджету, однак у всіх європейських державах збиралися доходи таздійснювалися видатки, тобто існувала, заснована на юридичних нормах, системадоходів та видатків. Бюджет виникає не тоді, коли держава здійснює видатки ізбирає необхідні для цього кошти, а коли вона у свою фінансову діяльністьвводить планування – складає кошторис доходів і видатків на певний період.

Процеспланування платежів виступає складовою державного податкового менеджменту, якийвизначається як сукупність заходів та методів організації податкових відносин зметою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків нарозвиток виробництва та соціальної сфери [12, с. 254]. У вітчизняній науці щене сформовано єдиної думки стосовно існування системи державного податковогоменеджменту, адже державний податковий менеджмент є багатоаспектним та відносноновим поняттям, у зв’язку із чим у теорії і практиці ще не вироблено єдиногопідходу до визначення понятійного апарату, методичних та організаційних основйого здійснення [3, с. 9].

На макрорівні планування може розглядатися в двохаспектах. По-перше, планування як складова системи державного управління та якодна з його основних функцій. По-друге, планування як важливий процесдержавного менеджменту. Державний менеджмент є ієрархічно організованою табагаторівневою системою, що об’єднує численні процеси планування розвиткурізних процесів та об’єктів, які в цілому віддзеркалюють складну картинусоціально-економічного життя країни [6,с. 86–87].

Податкове планування в сучасній економіці – це механізм,що дозволяє взаємно задовольнити протилежність інтересів між державою тапідприємством. Результатом податкового планування має бути формуванняцентралізованого фонду держави, а також створення сприятливих умов для розвиткугосподарської діяльності та регулювання соціально-економічного життясуспільства.

Основнимиелементами механізму розрахунків доходів бюджету є база оподаткування та ставкаподатку. Саме від рівня обґрунтованості планових сум податкових надходжень, щоформують дохідну частину бюджету, залежить рівень визначеності вказаних двохелементів. Тому на формування бази оподаткування вагомий вплив створюєвиокремлення об’єктивних і суб’єктивних факторів, що засвідчує ймовірний,прогнозний характер обсягів надходжень податків у конкретній кількісній формі,незважаючи на врахування під час їхнього прогнозування реальних економічнихпроцесів, основою чого є програми економічного та соціального розвитку яккраїни в цілому, так і окремих регіонів [13, с.193].

Слід зазначити, що з метою стабілізації Державногобюджету Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. прийнято Закон України«Про державне прогнозування та стратегічне планування в Україні» (щодовизначення правових, економічних та організаційних засад формування цілісноїсистеми державного прогнозування і стратегічного планування розвитку України таін.), який прийнято замість Закону України «Про державне прогнозування тарозроблення програм економічного і соціального розвитку України» (2000 р.) [14].

На результативність здійснення планування податковихнадходжень, як і на будь-які інші процеси, впливає велика кількість різнихчинників, без поглибленої класифікації, вивчення та врахування яких не можнаробити висновок про ефективність складеного плану. Серед основних чинників, якіздійснюють позитивний вплив на даний процес, можна виокремити модернізаціюіснуючих і затвердження нових методів планування; розробку та затвердженняметодологічних рекомендацій із планування податкових надходжень; стабілізаціюнормативно-правового забезпечення, зокрема у прийнятті Податкового кодексуУкраїни, тощо. Чинники, які мають негативний вплив на якість плануванняподаткових надходжень, можна згрупувати так:

 1. -відсутність належної методологічної основи плануванняподаткових надходжень;
 2. -відсутність належного інституційного забезпечення процесупланування;
 3. -мінливість та недосконалість податкового законодавства;
 4. -нестабільність політичної та соціальної ситуації вдержаві;
 5. -недосконалість інформаційно-аналітичної бази длярозрахунку планових показників;
 6. -відсутність податкової дисципліни платників податків тощо [15, с. 113].

Потрібновраховувати, що надмірне податкове навантаження є негативним чинником державноїподаткової політики, яке відповідним чином впливає на розвиток національноїекономіки, стримує ділову активність суб’єктів господарювання, уповільнюєзростання валового внутрішнього продукту та є однією з причин незадовільногопланування податкових надходжень на державному рівні. Рівень податковогонавантаження в Україні становить 70–80% від отриманого доходу без урахуванняподаткового навантаження на заробітну плату та собівартість продукції. Такеоподаткування є значно вищим, ніж у розвинених країнах світу, і негативновпливає на економіку нашої країни, а тому проблема надмірного податковогонавантаження є актуальною вже з часу здобуття незалежності. Діюча системаоподаткування в Україні «загнала у тінь» майже всю економіку, а обсягитіньового сектора та масштаби ухилення від сплати податків набули загрозливогохарактеру. Окрім того, тіньовий сектор вітчизняної економіки, крім нелегальних,охоплює і легальні види діяльності, доходи від яких виводяться з-підоподаткування, а утворюються, наприклад, за рахунок оплати зайвих обсягівробіт, збільшення вартості використаних матеріалів та їхньої кількості [16, с.215].

Саме тому однією з головних причин здійснення податковихреформ в Україні стало підвищення не тільки внутрішньої ефективності податковоїсистеми, але і її зовнішньої конкурентоспроможності. В основу Податковогокодексу, який набув чинності з 01.01.2011 р., покладено подальше зниженняподаткового навантаження та розширення бази оподаткування. Пріоритетними щодореформування обрано ті податки, які надходять до місцевих бюджетів: місцевіподатки й збори, податок з доходів фізичних осіб, податок на майно, плата заземлю та ін., що сприяє забезпеченню фінансової самодостатності місцевихорганів державного управління. Податки, які є бюджетоутворювальними (податок надодану вартість, податок на прибуток, акцизний збір), підлягатимутьудосконаленню в частині спрощення процедури адміністрування, відповідностіміжнародним стандартам та доступності застосування. Передбачено поступовезниження ставок податків на додану вартість та прибуток підприємств ізапровадження податку на майно а також єдиного соціального податку.

Про позитивний вплив реформ говорять, наприклад, зміни вмісцевих податках. Так, хоч із прийняттям Податкового кодексу замість 28загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що були закріпленіЗаконом України «Про систему оподаткування», було запроваджено відповідно 19 та5 платежів, обсяг надходжень із місцевих податків та зборів зріс майже в 2рази, а саме на 189,25% [17].

Головним методом оцінки внутрішньої ефективності здійсненняподаткової реформи є аналіз обсягу податкових надходжень до бюджету країни. Протягом 2011–2012 рр. основну частину податкових надходженьсклали три основні бюджетоутворюючі податки – податок на прибуток, ПДВ,акцизний податок. За даними Державної податкової служби України, станом на 1січня 2012 р. податковий борг за податковими зобов’язаннями до зведеногобюджету становив 8,7 млрд грн, що на 45,6% менше, ніж на початок 2011 р. При цьомурозстрочено та відстрочено податкових зобов’язань на суму 6,3 млрд грн,відповідно до законодавства списано 22,3 млрд грн податкового боргу дозведеного бюджету, що майже в 2 рази більше, ніж у 2010 р. Натомість загальнийобсяг переплат податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного бюджетузбільшився на 4,4 млрд грн і становив на 1 січня 2012 р. 20,9 млрд грн. Втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг за 2011 р.загалом становили 103,1 млрд грн, або 25,9% доходів зведеного бюджету, у томучислі за даними Державної податкової служби України – 59,2 млрд грн (в 1,6 разабільше, ніж за попередній рік) та за даними Державної митної служби України – 43,9млрд грн (у 2 рази більше, ніж за попередній рік). Така негативна динамікавтрат доходів бюджету спричинена розширенням бази пільгового оподаткуваннявідповідно до податкового та митного законодавства, а також недостатнімконтролем відповідних державних органів щодо обліку податкових пільг таправомірності їхнього отримання суб’єктами господарювання [18].

Упродовж першогопівріччя 2012 р. податковий борг суб’єктів господарювання перед державнимбюджетом скоротився на 2 млрд грн, або 11,1%, – до 16 млрд грн При цьомуподатковий борг економічно активних підприємств упродовж першого півріччя поточногороку зменшився на 2,2 млрд грн, або 18,3%, і на 1 липня становив 9,8 млрд грн,або 61,3% загальної суми податкового боргу [19, с. 18].

Попри високий фіскальний тиск Україна має значний резервдля збільшення податкових надходжень. Це обумовлено наявністю значноготіньового сектора економіки, який, за різними оцінками, становить від 20 до 50%ВВП. Одним із ключових чинників високої частки тіньової економіки є мінімізаціята ухиляння від сплати податків.

Для подолання негативних наслідків процесу тінізаціїекономіки України необхідно, по-перше, знизити розмір окремих видів податків тазмінити їхню структуру; обмежити в часі податкову амністію за колишні порушенняподаткового законодавства; по-друге, сприяти широкому залученню громадян доучасті в ухваленні рішень про систему оподаткування; реформувати системувідрахувань за соціальним страхуванням; скасувати податкові пільги длязбереження бюджетного дефіциту на допустимому рівні; зменшити, а в перспективі– ліквідувати відрахування до цільових бюджетних фондів; скоротити пільги ізПДВ; запровадити податкові стимули до нагромадження та інвестування коштів вінноваційний сектор юридичними особами; радикально спростити погоджувальні та дозвільніпроцедури щодо здійснення підприємницької діяльності, особливо в інноваційнійсфері; забезпечити стабільність, прозорість та однозначність норм законодавствау сфері оподаткування та валютного регулювання тощо [20, с. 64–65; 21].Оскільки масштаби тіньової економіки, як правило, негативно корелюються зекономічним зростанням і розвитком, для правильного розуміння перспективсоціально-економічного розвитку Україні на найближчі десятиліття необхіднийпрогноз тіньової економіки. Основну увагу слід звернути на прогнозуваннярозвитку таких найпоширеніших видів тіньової економіки, як ухилення від сплатиподатків. Від точності прогнозу обсягів податкових надходжень залежитьефективність бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни таокремих регіонів, особливо на етапі складання проекту бюджету на наступний період.Отже, перш ніж перейти до питань вибору адекватних таефективних економіко-математичних методів та моделей прогнозування тапланування податкових надходжень до державного бюджету, необхідно провестивсебічний аналіз соціально-економічних чинників, що впливають на обсяг данихнадходжень. Визначення факторів, які впливають на стан надходжень, виокремленняїх та проведення їхньої оцінки створює підґрунтя підвищення якості прогнозноїроботи та сприяє мінімізації ризиків невиконання затверджених показниківдоходів бюджету.

Висновки. Для підтримки стабільної економіки необхідна ефективнасистема оподаткування, націлена, з одного боку, на покриття державних видатків,а з іншого – на стимулювання ділової активності суб’єктів господарювання. Данамета входить до системи державного податкового менеджменту, основнимизавданнями якого є побудова раціональної податкової системи та вдосконаленняподаткового планування в інтересах держави та підприємства.

До найгостріших проблем в оподаткуванні слідвіднести значні масштаби ухилення від сплати податків, які здійснюються шляхомштучного банкрутства; фальсифікацію документів, наданих підприємствами навідшкодування ПДВ; створення фіктивних підприємницьких осіб; наявністьзначного надлишку капіталу в розпорядженні тіньового бізнесу, що дає йомуможливість здійснювати маневрування капіталами незалежно від податковихзаходів; розширення практики приховування доходів від оподаткування тощо.

Подальше вдосконалення системидержавного податкового менеджменту у сфері перспективного податковогопланування має передбачати підвищення рівня формалізації методів планування тасистематизацію впровадження методології податкового планування.

Бібліографічні посилання

 1. 1. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент /Д. Ю. Мельник. – М. : Финансы истатистика, 1999. – 143 с.
 2. 2. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент :навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004.– 304 с.
 3. 3. Іванов Ю. Б. Податковий менеджмент : підручник / Ю.Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008.– 525 с.
 4. 4. Проблеми податковогорегулювання і планування податкових платежів / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К.В. Давискіба та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова. – Х. :ХНЕУ, 2006 – 240 с.
 5. 5. Планування таадміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічногорозвитку регіону : монографія / за ред. Г. М. Давидова, О. М. Любченко. – Кіровоград: Поліграф.-видав. центр Імекс-ЛТД, 2007. – 374 с.
 6. 6. Тарангул Л. Л. Методологічні засади податковогопланування у розрізі регіонів / Л. Л. Тарангул, І. О. Горленко, Т. О.Скоромцова // Наук. вісн. нац. ун-туДПС України : Економіка, право. – Ірпінь, 2009. – № 3(46). – С. 85–91.
 7. 7. Захожай В. Б. Система оподаткування та податковаполітика : навч. посіб. / В. Б. Захожай, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай; зазаг. ред. В. Б. Захожая та Я. В. Литвиненка. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. –468 с.
 8. 8. Скрипник А. Функціявласної корисності та мотивація ухилення від сплати податків / А. Скрипник, Г.Варваренко // Наук. вісн. Акад. ДПС України. – Ірпінь, 2002. – № 2. – С.432–439.
 9. 9. Тихонов Д. Налоговоепланирование и минимизация налоговых рисков / Д. Тихонов, Л. Липник. – М. :Альпина Бизнес Букс, 2004. – 253 с.
 10. 10. Агарков Г. А. Противодействие налоговой системы теневой экономической деятельности / Г. А.Агар­ков. – Екатеринбург : Ин-т экономики УроРАН, 2007. – 278 с.
 11. 11. Вишневский В. П. Уход от уплаты налогов: теория и практика : монограф. / В. П. Вишневский,А. С. Веткин. – Донецк : ИЭП НАНУ, 2003. – 228 с.
 12. 12. Онисько С. М. Податкова система : підручник / С. М.Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грищина ; зазаг. ред. С. М. Онисько. – Львів : Новий світ, 2000; 2004. – 310 c.
 13. 13. Бюджетнийменеджмент : підручник / [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова] та ін.; за заг.ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004.– 864 с.
 14. 14. Програма економічних реформна 2010–1014 роки. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,ефективна держава : [Електронний ресурс] / Комітет з економічних реформ приПрезидентові України. Версія для обговорення. 2 червня 2010 р. – Режим доступу: http:// www.pension.kiev.ua/doc.
 15. 15. Шевченко А. В. Теоретичні аспекти плануванняподаткових надходжень / А. В. Шевченко // Наук. вісн. нац. ун-ту ДПС України : Економіка, право. – Ірпінь, 2010. –№ 2(49). – С. 108–114.
 16. 16. Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економікуУкраїни / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні. –Львів, 2009. – Вип. 19. – С. 213–218.
 17. 17. Садовенко М. М. Реформування місцевого оподаткування в контексті Податкового кодексу України :[Електронний ресурс] / М. М. Садовенко. – Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full_article/950/.
 18. 18. Постанова Верховної Ради України від 18.05.2012 №4792-VI «Про звіт про виконання Закону України «ПроДержавний бюджет України на 2011 рік» // Голос України. – 2012. – № 97. – 29 трав.
 19. 19. Висновок щодо виконання Державного бюджетуУкраїни за перше півріччя 2012 року / Рахункова палата України. – К., 2012. –55 с.
 20. 20. Варналій З. Шляхи детінізації економіки України таїї особливості / З. Варналій // Банківська справа. – 2007. – № 2. – С. 56–66.
 21. 21. Юринець В. Особливості функціонування тіньовоїекономіки в Україні : [Електронний ресурс] / В. Юринець, С. Лондар. – Режимдоступу :http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=19991278&n=11-12&y=1999.-25).

Надійшладо редколегії12.01.2013 р.