УДК 336.71

О.І.Вівчар, В. П. Мартинюк

Тернопільський національний економічнийуніверситет

СПЕЦИФІКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИБАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАД ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Розглянуто концептуальні засади безпекибанківської системи, а також фінансово-економічної безпеки банківськогоконтролю. Сформовано основні показникамибезпеки банківських установ. Проведено дослідження специфіки та особливостейфункціонування безпеки банківського контролю над економічною злочинністю, що єодним із найважливіших напрямів на шляху подолання багатьох деструктивних явищв економіці країни.

Ключові слова: безпека банківської системи,фінансово-економічна безпека банків, безпека банківського контролю, стійкість банківської системи, економічна злочинність.

Рассмотрены концептуальные принципы безопасности банковской системы, атакже финансово-экономической безопасности банковского контроля. Сформированыосновные показатели безопасности банковских учреждений. Проведено исследованиеспецифики и особенностей функционирования безопасности банковского контроля над экономической преступностью, что представляет собой одно из важнейшихнаправлений на пути преодоления многих деструктивных явлений в экономикестраны.

Ключевые слова: безопасность банковской системы, финансово-экономическая безопасность банков,безопасность банковского контроля, стойкость банковской системы, экономическая преступность.

Conceptual principles of safety the bankingsystem are considered, and also financial-economic’ s safety of bank control. The basic are formedindexes of safety bank institutions. Research of specific and features offunctioning of safety of bank control is conducted above economic criminalitywhich appears one of major directions on the way of overcoming of manydestructive phenomena in the economy of country.

Keywords: safety of the banking system, financial-economic’s safety of banks, safety of bank control,firmness of the banking system, economic criminality.

Оцінкареалій банківської сфери свідчить про те, що вітчизняна політика щодо захистубанківської безпеки не являє собою єдиного цілісного механізму функціонування.Реальний стан у сфері банківської діяльності – це внутрішня неузгодженістьскладових елементів цілісної системи банківської безпеки. Суперечливістьсьогодення, утворена під дією об’єктивних та суб’єктивних чинників, а також їхвизначення та пошук адекватних заходів ліквідації дисбалансів економіки таоздоровлення фінансової сфери шляхом реформування і тактики забезпеченнябанківської безпеки.

Середосновних завдань забезпечення фінансово-економічної безпеки є створення захистубанківського сектора від загроз зовнішнього та внутрішнього характеру.Фінансово-економічна безпека банківського сектора має велике значення в контекстіслідування національним інтересам України, оскільки падіння довіри до банківзавдає збитків фінансовій безпеці всієї країни.

Слідзазначити, що в умовах глобалізації фінансово-економічна безпека банківськихустанов стає не лише національною, а й міжнародною проблемою. Для наданнядопомоги у боротьбі з економічною злочинністю керівники служб безпеки, щопредставляють найбільші світові банки і банківські групи, об’єднали зусилля підегідою Міжнародної асоціації з питань безпеки в банківській справі, завданняякої – сприяти обміну інформацією між її членами і надання взаємної допомоги взапобіганні діям, спрямованим проти банків.

Забезпеченнябезпеки банківських установ є складною та багатогранною проблемою.Фінансово-економічна безпека банківської системи розглядається в двох аспектах.По-перше, з позиції фінансових наслідків діяльності комерційних банків дляекономічної безпеки країни в цілому та окремих клієнтів і контрагентів.По-друге, з позиції недопущення та відвернення явних і потенційних загрозфінансовому стану банківської системи країни на рівні як центрального банку,так і комерційних банків.

Проблематикабанківської безпеки, що постійно зростає, відображає той факт, що сучаснакредитно-фінансова система зазнає суттєвих якісних зрушень, які відбуваються нафоні все ще не вирішених проблем її функціонування, високого рівня злочинності вцій сфері. Міжнародна валютно-фінансова криза 2007–2008рр. вивела питаннябанківської безпеки на найвищий рівень.

Безпека банківської системи –це стан банківської системи, за якого забезпечуються умови для її стабільного йефективного функціонування, максимізації прибутку та оптимального використанняїї ресурсів для соціально-економічного розвитку країни. За таких умов фінансовастабільність максимально захищена від цілеспрямованих дій певної групи осіб та організаційабо фінансової ситуації, що виникає ззовні і всередині банківської системи [2,с.10].

Економічнанаслідки функціонування банківського сектора можна оцінити за такими основними показниками безпеки банківськоїсистеми, які водночас використовуються і як індикатори їїзначущості для економіки країни в цілому:

–відношенняактивів банків до ВВП;

–часткаактивів недіючих банків у загальній сумі активів комерційних банків;

–розмірчистих внутрішніх активів НБУ (обсяг грошової маси і розмір емісій);

–обсягчистих зовнішніх резервів НБУ (різниця між зовнішніми кредитами і –розміщеннямвалютних активів НБУ за межами країни);

–часткаіноземного капіталу в сукупному капіталі банківської системи;

–часткапроблемних кредитів в обсязі чистих активів банків;

–співвідношеннявисоколіквідних коштів і поточних пасивів банку;

–співвідношеннявласних і залучених коштів;

–часткависоколіквідних коштів в обсязі чистих активів банку;

–рентабельністьчистих активів банківської системи;

–стансектора банківських депозитів;

–загальнийобсяг фонду страхування ризиків;

–обсягита динаміка отриманого банками прибутку;

–масштабита якісні характеристики банківського злиття й поглинання;

–діапазонпроцентних ставок;

–часткакредитної заборгованості населення в загальному обсязі кредитного портфеля;

–частказалучених коштів населення в загальному обсязі депозитів;

–відношенняприбутку до середньорічного капіталу та активів [5, с.408].

Зрозуміло,що окремі проблеми банківської системи тісно пов’язані між собою, а безпекаокремого банку нерозривно пов’язана з безпекою банківської системи в цілому.Залежність безпеки окремого банку від безпеки банківської системи визначаєтьсярізноманітністю інтересів суб’єктів ринку банківських послуг, прагненням суб’єктівринку до збільшення прибутку, гострою конкурентною боротьбою, обмеженістюфінансових резервів банку і джерел їхнього формування, зростанням економічної злочинностів кредитно-фінансовій сфері, підвищеним ризиком проведення банківських операційу сучасних умовах.

Фінансово-економічнабезпека банківського контролю визначається як процес, за допомогою якогокерівники забезпечують відповідність фактичних дій запланованим заходам.Основною метою системи банківського контролю є своєчасне виявлення відхиленьвід нормального (запланованого) проведення і здійснення адекватнихуправлінських заходів щодо покращення становища для забезпечення виконаннярозроблених планів, досягнення встановлених цілей діяльності.

Оцінкою вважаєтьсяспіввідношення об’єкта із прийнятим критерієм, зразком або нормою. У рамкахсистеми фінансово-економічної безпеки банків здійснюються два типи контролю:

1) поточний, якийздійснюється безпосередньо під час функціонування банку і виконанняантикризових заходів. Його головною метою є оцінка відповідності фактичнихрезультатів поставленим завданням. Оцінюється і ступінь ефективності,адекватності дій щодо забезпечення фінансової безпеки;

2) підсумковий, якийздійснюється за фактом закінчення звітного періоду або реалізації комплексуантикризових заходів. Його мета – перевірка відповідності досягнутихрезультатів поставленим цілям, а також оцінка ефективності здійснюваних заходіві прийняття рішення про необхідність додаткових заходів щодо забезпеченняфінансово-економічної безпеки [1, с.44–45].

Функції контролю зарезультативністю заходів щодо забезпечення фінансової безпеки, оцінки їхньоїефективності й достатності, а також координації інформаційних потоків у рамкахпропонованої системи здійснюються підсистемою контролю та оцінки. Метапідсистеми – контроль за виконанням функцій іншими підсистемами і достовірнаоцінка результативності та ефективності їхньої діяльності.

Підсистема контролю таоцінки має вирішувати такі завдання:

1) контроль завиконанням своїх функцій іншими підсистемами системи ФЕБ;

2) визначення причин імасштабів кризи, а також результатів, яких необхідно досягти в рамкахреалізації антикризових заходів на підставі даних інших підсистем;

3) порівняння досягнутихрезультатів з очікуваними показниками;

4) визначення ступенявідхилення фактичних результатів від запланованих;

5) контроль за розробкоюоперативних рішень із нормалізації діяльності банку;

6) оцінка ефективностізаходів щодо нейтралізації кризи, висновки про їхню достатність, а такожнеобхідність додаткових заходів;

7) спостереження заходом реалізації завдань фінансового управління;

8) забезпечення обмінуінформаційними потоками між підсистемами та обробка інформаційних потоківусередині системи.

Функціонально контрольвирішує цілий комплекс завдань і об’єднує між собою всі елементи системифінансово-економічної безпеки банків та банківських установ. Він забезпечуєвзаємозв’язок між формуванням інформаційної бази, аналізом, плануванням,розробкою і реалізацією антикризових заходів, оцінкою їхньої ефективності,формуванням висновків та практичних рекомендацій щодо стратегічних напрямів їїзабезпечення в контексті слідування національним інтересам держави.

У процесі здійсненняпрактичної діяльності банківського сектора виділяють основні форми та напрямибанківського контрою:

 1. – контроль за реєстрацію суб’єктів банківськоїдіяльності;
 2. – ліцензування суб’єктів банківської діяльності напроведення банківських операцій;
 3. – контроль при проведенні кредитних операцій;
 4. – контроль за веденням касових операцій табезготівкових розрахунків;
 5. – контроль за відкриттям та користуваннямюридичними та іншими фізичними особами банківськими рахунками в національнійвалюті;
 6. – запобігання та протидія легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом.

Звичайно, підсистемаконтролю повинна містити в собі аналітико-управлінські основи (рисунок).

Особливості фінансово-економічної безпеки банківського контролю

Рис. Особливості фінансово-економічної безпекибанківського контролю над економічною злочинністю

На основі запропонованоїнами схеми можна виділити три складові діяльності підсистеми банківського контролюта оцінки результативності:

1) методологічнаскладова. Розробка методології оцінки рівня фінансово-економічної безпеки банку,участь у розробці антикризової програми економічної злочинності;

2) контроль.Забезпечення достовірності даних інших підсистем, контроль за виконаннямпідсистемами поставлених перед ними завдань у контексті економічної злочинностібанківського сектора;

3) аналітична частина.Обмін інформаційними потоками, аналіз змісту інформаційних потоків, аналізвідхилень, виявлення причин кризових ситуацій, розробка рекомендацій длякерівництва щодо боротьби з економічною злочинністю [3, с.69].

Головною функцією цієїпідсистеми є оцінка результатів дії системи фінансово-економічної безпекибанків та окремих її складових. Підсумком дії функції оцінювання є висновки пропроведену роботу. Дана функція реалізується шляхом проведення контролю завиконанням планів, аналізу відхилень і внесенням необхідних коректив. Завданняконтролю за виконанням планів – звернути увагу на важливі відхилення, яківимагають детального аналізу. Це можна здійснити шляхом управліннявідхиленнями.

Аналіз фактичнодосягнутих і планових (цільових) показників діяльності банківських систем здійснюєтьсяшляхом їхнього порівняння і розрахунку показників абсолютного і відносноговідхилень. Характер порівняння по кожному із показників системи контролювизначається його суттю. Показники, які використовуються для цього, залежатьвід виду економічної злочинності банківських систем. Якщо об’єктом аналізу єліквідність, то відповідно ключовими є фінансові показники, які характеризуютьліквідність. Відповідність або невідповідність їх нормам і визначатиме,виконано план чи ні, а також те, наскільки ефективно працював банк.

На практиці оцінкареалізується шляхом проведення повторної діагностики, під час якої особливаувага приділяється кризовим ділянкам роботи банку.

Підсумковим критеріємефективності є поліпшення фінансового стану банку з погляду як кількісного, такі якісного аналізу. При цьому найбільш складним етапом роботи контролера євизначення допустимих меж відхилення контрольних показників та оцінка ступенянейтралізації того або іншого кризового явища. Згідно з класичним підходом доздійснення контролю на підготовчому етапі мають бути визначені і зафіксованідопустимі межі відхилень і прогнозні значення по кожному з контрольованихпоказників у сумі або у відсотках. Розмір допусків залежить від трьох чинників:характеристики контрольного стандарту, масштабів діяльності, прийнятої фінансово-економічноїстратегії. Кількісні параметри допустимих відхилень, як правило, необґрунтовуються, а задаються емпірично, із урахуванням досвіду експерта і специфікипроцесу, який контролюється.

Після визначенняфактично досягнутих результатів і їхнього порівняння зі встановленимистандартами процес контролю вступає в третій завершальний етап – обґрунтуваннянеобхідних заходів з метою боротьби із економічною злочинністю.

Наступною функцією, якувиконує підсистема контролю та оцінки результатів, є обмін інформаційнимипотоками між підсистемами фінансової безпеки банку, а також проведенняаналітичної роботи. Дана функція є ланкою, що об’єднує інші частини системи.Саме підсистема контролю та оцінки результатів відповідає за інформаційніпотоки – їхнє переміщення й надходження до адресата. Крім того, перевіряєтьсязворотний зв’язок, зокрема, чи правильно інтерпретована інформація, чиправильно виконуються планові заходи. Інформація є своєрідним буфером міжіншими підсистемами і забезпечує: планування, оцінку й управління діяльністюбанку; забезпечення належного використання активів банку; комунікації іззацікавленими особами.

Для виконаннябанківського контролю над економічною злочинністю необхідна повна, достовірна ісвоєчасна інформація. Інформація також має бути систематизованою, проаналізованою,інтерпретованою та агрегованою.

Слід зазначити, що роботаконтролера зводиться не тільки до підготовки та надання інформації длякерівництва. Контролери також активно залучаються до процесу управління банком,а саме:

1) беруть участь вухваленні стратегічних, тактичних та оперативних рішень;

2) разом із менеджментомзабезпечують координацію зусиль окремих підрозділів банку;

3) забезпечуютьфункціонування банку як єдиного організму, що дозволяє досягати високихрезультатів у боротьбі з економічною злочинністю.

Контролер у системіфінансово-економічної безпеки банку відповідає не тільки за розробку комплексузаходів щодо боротьби з економічною злочинністю, але і за адаптацію персоналубанку до роботи в рамках створеної системи фінансово-економічної безпеки. Вобов’язки контролера входить також забезпечення учасників процесу фінансовогоуправління необхідною фінансово-економічною інформацією, наприклад фактичнимиданими минулих періодів, цільовими показниками на перспективу, плановимизначеннями ряду коефіцієнтів, лімітів і нормативів. Контролер відповідає і заорганізацію процесів попередження криз, а тому повинен володіти необхіднимиповноваженнями щодо здійснення заходів із забезпечення фінансово-економічноїбезпеки.

Підсистема контролю таоцінки результатів банківського контрою економічної злочинності не обмежуєтьсятільки внутрішнім контролем за реалізацією заходів щодо забезпеченняфінансово-економічної безпеки й оцінкою їх результативності, але вона є і ефективноюкоординуючою системою забезпечення взаємозв’язку між формуванням інформаційноїбази, діагностикою, плануванням і контролем.

Отже, банківський контрольнад економічною злочинністю, з одного боку, – це завершальний етап процесузабезпечення фінансово-економічної безпеки банків, а з іншого – ланка, якапоєднує всі інші складові запропонованої системи. Він забезпечує зворотнийзв’язок, оцінюючи ефективність фінансово-економічних заходів і звертаючи увагукерівництва на значні відхилення від запланованих показників, що дає можливістьухвалювати оперативні управлінські рішення, спрямовані на боротьбу з економічноюзлочинністю банківського сектора. Застосування контролю дозволяє суттєво підвищитиефективність дії системи фінансово-економічної безпеки банків та банківськихустанов у цілому.

Бібліографічніпосилання

 1. 1. Бондарчук Ю. Безпекабізнесу: організаційно-правові основи / Ю. Бондарчук, А.Марущак. – К. :КНТ, 2008. – 369 с.
 2. 2. Зубок М. І. Безпекабанківської діяльності : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципл. / М. І. Зубок.– К. : КНЕУ. – 2003. – 154 с.
 3. 3. Стрельбицька Л. Банківськебезпекознавство / Л. Стрельбицька, М. Стрельбицький, В. Гіжевський. – К. :Кондор, 2005. – 600 с.
 4. 4. Тагирбеков К. Основыбанковской деятельности / К. Тагирбеков. – М. :Ось-89, 2003. – 446 с.
 5. 5. Ярочкин В. Безопасностьбанковских систем / В. Ярочкин. – М. : Ось-89, 2010. – 416 с.

Надійшла до редколегії 24.12.2012 р.