УДК 62-783.9

Р. Г. Сніщенко

Кременчуцький національнийуніверситет імені М. Остроградського

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ АВТОМАТИЗОВАНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

Досліджено основні питання автоматизації діяльності банку, запропонована методикапоетапного визначення складу автоматизованих банківських систем.

Ключові слова: автоматизація, автоматизована банківська система, інформаційна модель, інформаційні технології.

Исследованы основные вопросыавтоматизации деятельности банка, предложена методика поэтапного определениясостава автоматизированных банковских систем.

Ключевые слова:автоматизация,автоматизированная банковская система информационная модель, информационные технологии.

Thebasic questions of automation of activity of bank are explored in the article,offered method of stage-by-stage determination of composition of the automatedbanking systems.

Keywords: automation, automated banking system, informative model, informations technologies.

На сьогодні неможливо уявити діяльність банківської установи без електроннихзасобів, які спрощують та прискорюють роботу персоналу, забезпечують захищенета оперативне проведення банківських операцій. За даними [1–3], близько 80%документообігу банківських установ здійснюється за допомогою автоматизованихбанківських систем.

Проблема формування, впровадження та використання автоматизованих систем убанківській діяльності порівняно недавно привертає увагу науковців, але стаєдедалі актуальнішою. Її вирішенням займаються як українські, так і зарубіжнівчені й спеціалісти. Серед них Н. І. Костіна, В. М. Антонов, Н. І.Ганах, Г.В. Карпенко, А. П. Данькевич, Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин, А. І.Поліщук,В. Г. Василенко, В. Т.Шматько, Р. Дугган.

Однак, незважаючи на створений фундамент досліджень у даній галузі, окреміпитання автоматизації банківської діяльності, на наш погляд, залишаютьсянедостатньо дослідженими. Зокрема це стосується ряду теоретичних питань,методології та методики формування й експлуатації автоматизованих банківськихсистем, захисту електронної інформації, вибору забезпечення тощо.

Мета цієїроботи –запропонувати методикувибору автоматизованих банківських систем за основними критеріями.

Поняття автоматизації досить широко висвітлене в науковійлітературі як процес обробки даних за допомогою програмно-технічних засобів. Більшістю вчених поняття«автоматизована банківська система» (АБС) трактується як сукупність засобів, щовиконують у банку операції із внесками, кредитами й платежами [1; 3; 4]. На нашпогляд, постійний розвиток автоматизованих банківських систем, збільшення їхніхфункцій і можливостей дозволяє надати більш широке трактування цьому терміну.

Отже, автоматизована банківська система (АБС) – сукупністьапаратного забезпечення, програмних засобів, методів і процедур обробки інформації,яка під управлінням персоналу забезпечує функціонування банку як суб’єктагосподарської діяльності.

Із розвитком сучасних технологій питання автоматизації банківськоїдіяльності вирішуються за рахунок інтеграції окремих програмно-апаратнихкомплексів, що виконують окремі функції, в автоматизовані банківські системи івиконання ними не тільки розрахункових функцій, а й захисних, управлінських таінших операцій. Тоді ефективність автоматизованих банківських систем будевизначатися з урахуванням їхньої участі в усіх процесах життєдіяльності банку. Основнінапрями автоматизації банку наведені на рисунку.

Основні напрями автоматизації банку

Загалом автоматизована банківська система повинна включати в себе такі основніпідсистеми:

 1. -підсистему автоматизації, реєстрації таконтролю проведення банківських операцій з клієнтами (підсистема «банк-клієнт»), що виконує функції автентифікації користувачів ірозмежування доступу до банківських ресурсів;
 2. -підсистему автоматизації банківськогообліку та аудиту;
 3. -підсистему автоматизації отримання, відправки,реєстрації та зберігання внутрішньої й зовнішньої документації (електроннапошта);
 4. -підсистему автоматизації прийняття тапідтримки управлінських рішень (автоматизовану інформаційну систему управлінняперсоналом);
 5. -підсистему автоматизації роздрібних операцій– застосування банкоматів і кредитних карток;
 6. -підсистему міжбанківських розрахунків;
 7. -підсистему автоматизації роботи банку на ринку ціннихпаперів;
 8. -підсистему інтеграції із загальноюінформаційною, мережною та телекомунікаційною інфраструктурами банку й іншихфінансових установ;
 9. -підсистему контролю управління доступом,що включає в себе як зовнішні, так і внутрішні засоби безпеки;
 10. -підсистему охоронної сигналізації, якавиконує функції охорони периметра, офісних приміщень та банківських сховищ;
 11. -підсистему пожежної сигналізації,оповіщення та пожежогасіння;
 12. -підсистему сучасного наглядовогообладнання для забезпечення в разі необхідності контролю співробітників,клієнтів банку, будівель, обладнання й транспортних засобів.

Створення і функціонування автоматизованих банківськихтехнологій базується на системотехнічних принципах, які відображаютьнайважливіші положення теоретичної бази, що охоплює ряд суміжних науковихдисциплін і напрямів – таких, як економічна кібернетика, теорія систем, теоріяінформації, економіко-математичне моделювання банківських ситуацій і процесів,аналіз і прийняття рішень [2].

Привизначенні складу автоматизованої банківської системи варто керуватисязасадами, використання яких залежить від вимог з боку користувача, тобто відумов наступного застосування інформації.

Першийпринцип – принцип синтезування – припускає включення в систему всіх елементів,необхідних для синтезу чи для розробки необхідних вихідних даних. Цей принципвизначає створення автоматизованої банківської системи, що адаптується доінформаційних потреб користувачів і виду виведених запитів.

Другийпринцип – побудова резюме для тих застосувань системи, при яких інформаційніпотреби користувачів стабільні. При цьому кожен елемент автоматизованоїбанківської системи може безпосередньо використовуватись для формуваннявихідних даних.

Побудоваавтоматизованої банківської системи, орієнтованої на вирішення комплексубанківських завдань, має бути заснована на сполученні зазначених двохпринципів. Тільки на основі бази-синтезу можливо ефективне функціонуванняавтоматизованої банківської системи в режимі «запит-відповідь» при видачідовідок та оперативних даних, а в умовах резюме можливе раціональне одержаннястатистичних форм звітності за визначеним тимчасовим графіком на підставіпостійного переліку вихідної інформації.

Длявизначення інформаційного складу автоматизованої банківської системи необхідновиходити з динамічної інформаційної моделі комерційного банку. Ця модельбудується на основі раціонально організованої системи показників, створеної навсебічному обліку взаємозв'язків між даними, що забезпечує адекватневідображення економічних явищ і процесів у автоматизованій банківській системі.

Проектування– складний інтерактивний процес, у ході якого здійснюється послідовна змінаряду первісних параметрів і оцінюється їхній вплив на ефективність обраноїструктури автоматизованої банківської системи. У реалізації цього процесу можна виділити чотири основні проблеми:

 1. 1) проблему дезагрегації,що складається з необхідності раціонального, відповідно до системи розрахунків(вирішуваних завдань), розподілу циркулюючої інформації за рівнями обробки іділянками обліку із забезпеченням їхнього взаємозв'язку;
 2. 2) проблему, пов'язану зістворенням інфологічної структури інформаційного фонду автоматизованоїбанківської системи, орієнтованої навирішення всього комплексу завдань банківської діяльності;
 3. 3) технологічну проблему,що складається із задоволення вимог раціоналізації процесу автоматизації ірозподіленого комплексу технічних засобів;
 4. 4) організаційно-правовупроблему забезпечення захисту даних і дотримання юридичних норм доступу до базданих, їхнього заповнення, заміни та знищення.

Проектування автоматизованих банківських систем пропонується здійснювати в кілька етапів.

На першому етапі проектування розробляється опис тієїчастини предметної галузі, яку становлять інформаційні об'єкти, щохарактеризують конкретну автоматизовану банківську систему. Результатом даного етапу є концептуальна модельпредметної галузі. У цій моделі на змістовному рівні визначається те, щоповинна містити й обробляти створювана автоматизована банківська система. На цьому ж етапі формуються моделі різнихскладових і модель управління складовими.

На другому етапі проектування на підставі виявленихінформаційних потреб користувачів, на основі вимог щодо захисту інформації тавимог щодо продуктивності системи й ощадливого використання ресурсів, які буливисунуті на першому етапі при доборі показників, здійснюються аналізАБС-претендентів (табл. 1) і остаточний вибір конкретної автоматизованоїбанківської системи.

Таблиця 1

Характеристики популярних банківських систем

Характерис­тики

Назва

IBS-90 Winter Partners Inc.

Bankier CSBI

AtlasInternet Syst. Corp.

IBIS Bruce Payne Concultants

BIS midasABCBIS Bank Systems

Platen IMS Business Systems

BankwareInterlog

Призначенняі функції

Інтегро­вана БС

Інтегро­ванаБС

Міжнародні банківські операції

Інформацій­­ні і банківські операції

Міжнарод­ні банківські операції

ІнтегрованаÁÑ

Інтегрова­на ÁÑ

Комп'ютерні платформи

VAX

IBM AS/400.HP RISK, VAX, IBM PC, Sun Spark

TandemNonStop EXT

IBM-370, NCR9000/10000 UNISYS

IBM AS/400

IBM RS/6000,HP RISC, Sun Spark, IBM PC

VAX

Операційнесередовище

VMS

UNIX, Netware

Gkardian

MVS, VSI,DOS, DOS/VS

SSP, CPF

UNIX

VMS

Підтримка мов програмування

З

СУБД Progress

TAL

COBOL

RPG-2, RPG-3

СУБД Progress

SQL

Можливі адаптації

Так

Так

Так

*

He специфікується

Так

Так

Ціна, тис.дол.

150–500

За згодою

При виборі враховується ряд зовнішніх обмежень. У першучергу до них належать обмеження, обумовлені архітектурою використовуваногообчислювального комплексу, обмеження, що накладаються характеристикоюконцептуальної моделі, і зовнішні обмеження, що накладаються середовищемреалізації автоматизованої банківської системи.

Аналіз цих обмежень дозволяє сформулювати конкретнівимоги до автоматизованої банківської системи іна їхній основі вибрати таку систему, що найбільшою мірою відповідає потребамзабезпечення діяльності банку.

Пропонуєтьсявизначення складу автоматизованої банківської системи шляхом використання методунечітких множин за методикою, описаною в [2–3 та ін.]. При виборіавтоматизованої банківської системи застосовується як рішення конкретнийваріант Основні напрями автоматизації банку(система має певну ефективність, що визначається функцією f(a); вибір автоматизованої банківськоїсистеми повинен залежати не тільки від ступеня приналежності цієї системинечіткій підмножині даного класу систем Основні напрями автоматизації банку, тобто задовольнити зовнішнім і внутрішнім нормативам відповіднодо стратегії банку.

Нехай деякийбанк А має нечітку множину альтернатив Формула, що відповідає застосуванню шести варіантів автоматизованоїбанківської системи. Нульова і четверта альтернативи відповідають інтегрованійБС на комп'ютерній платформі IBM AS/400, HP RISK, VAX, IBM PC, Sun Spark; перша– інтегрованій БС на комп'ютерній платформі IBM RS/6000, HP RISC, Sun Spark,IBM PC), друга –інтегрованій БС накомп'ютерній платформі VAX; третя – системіавтоматизації міжнародних банківських операцій на комп'ютерній платформіTandem NonStop (Hewlett Packard); п’ята – системіавтоматизації міжнародних банківських операцій на комп'ютерній платформіVAX.

Методом експертних оцінок,залежно від певної альтернативи, ефективність автоматизованої банківськоїсистеми описується такою функцією приналежності (табл. 2):

Таблиця 2

Функціяприналежності ефективності альтернативної АБС

a

0

1

2

3

4

5

Формула

1

0, 8

0,5

0,1

1

0,3

Крім того, вона визначаєтьсятакими результатами (табл. 3):

Таблиця 3

Відповіднізначення функції ефективності

a

0

1

2

3

4

5

f

1

2

-1

3

0

2

Наступним кроком пошуку оптимальногонечіткого рішення з вибору автоматизованої банківської системи є побудовачітких множин рівня Формула:

 1. 1) λ≤0,1, Аλ=А;
 2. 2) 0,1<λ≤0,3, Аλ= {0,1,2,4,5};
 3. 3) 0,3<λ≤0,5, Аλ= {0,1,2,4};
 4. 4) 0,5<λ≤0,8, Аλ= {0,1, 4};
 5. 5) 0,8<λ≤1, Аλ= {0, 4};
 6. 6) λ>1, Аλ=Ø.

Далі для кожногорівня побудуємо множини В(λ) за формулою

Формула:

 1. 1) 0<λ≤0,1, В(λ)= {3 };
 2. 2) 0,1<λ≤0,3, В(λ)= {1,5};
 3. 3) 0,3<λ≤0,5, В(λ)= {1 };
 4. 4) 0,5<λ≤0,8, В(λ)= {1 };
 5. 5) 0,8<λ≤1, В(λ)= {0}.

Маємо відповідніваріанти рішень, які зводимо в табл. 4:

Таблиця 4

Варіанти для прийняття управлінських рішень

a

0

1

2

3

4

5

Формула

1

0, 8

0

0,1

0

0,3

Із таблиці рішеньвидно, що друга і четверта альтернативи цілком неприйнятні, перша і п’ята можуть бути розглянуті.

На жаль, у даний час не існуєстрогої методики вибору автоматизованої банківської системи для конкретного застосування, а всі відоміметодики містять певні недоліки.

Але хоча в загальному випадкупроблема вибору автоматизованої банківської системи виявляється досить складною, вона спрощується зарахунок наявності таких факторів:

 1. -тверді вимоги доапаратного і програмного середовища;
 2. -чітке уявлення про автоматизованубанківську систему як про засіб реалізаціївимог банківської діяльності;
 3. -обмежений набіріснуючих альтернативних систем;
 4. -суттєві розбіжності міжіснуючими системами різних класів.

На вибір автоматизованоїбанківської системи також дуже впливаютьфункціональні об'ємно-тимчасові характеристики завдань банківської діяльності таспецифіка технологічних процесів обробки даних.

Значення кожного із перерахованихвище аспектів не рівноцінне, однак усі вони важливі і впливають на рівень та якість автоматизованої банківської системи.

Висновки. Сучаснаінтегрована автоматизована банківська система є об’єктом доволі значнихінвестицій, і перед банком постає питання про їхню економічну ефективність(окупність). Банк є насамперед суб’єктом господарської діяльності, головною метою якогоє отримання прибутку, тому витрати на автоматизацію повинні мати оптимальнеспіввідношення з очікуваною користю від її впровадження. Вкладаючи кошти втехнічне обладнання, програмне забезпечення та створення бази для переходу донових обчислювальних платформ, банки в першу чергу прагнуть до здешевлення іприскорення рутинної роботи та перемоги в конкурентній боротьбі. Новітехнології допомагають банкам розширити клієнтський ринок та віднайти новізасоби й способи отримання прибутку.

Бібліографічні посилання

 1. 1. Костіна Н. І.Банки: сучасніінформаційні технології : навч. посіб. / Н. І. Костіна, В. М.Антонов,Н.І. Ганах. – Ірпінь, 2001. – 359 c.
 2. 2. Єгоричева С. Б. Теоретичні аспекти банківськихінновацій / С. Б. Єгоричева // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 86–96.
 3. 3. СкрыпниковаМ. Н. Информатизация современной экономики – залог успешного развития страны / М. Н. Скрыпникова // Росс. предпринимательство. – 2002. – № 3. – С. 62–68.
 4. 4. Інформаційні системи і технології в економіці : посіб.для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. С. Пономаренка. – Львів : Академія,2002. – 544 с.
 5. 5. ПисарчукО.О. Оцінювання ефективностіінформаційних систем за вектором критеріїв : [Електронний ресурс] /О.О.Писарчук. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Psvz/2010_3/PDF/Pusarchuk.pdf.
 6. 6. Сложные технические и эргатические системы : методиспользования / А. Н. Воронин, Ю. К. Зиатдинов, А. В. Харченко, В. В.Осташевский. – Х. : Факт, 1997. – 240 с.
 7. 7. Основы моделирования сложных систем : учеб. пособ. длястуд. вузов / под ред. И. В. Кузьмина.– К. : Высш. шк., 1981. – 360 с.
 8. 8. Цвиркун А. Д. Основы синтеза структурысложных систем / А. Д. Цвиркун. – М. : Наука, 1982. – 200 с.
 9. 9. Чумаков Н. М. Оценка эффективностисложных технических устройств / Н. М. Чумаков, Е. И. Серебряный. – М. : Сов.радио, 1980. – 192 с.
 10. 10. Автоматизація банківської діяльності : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.ua-referat.com.

Надійшла доредколегії 21.12.2012 р.