УДК 339.138:338.45

М. В. Аршевська

Національний технічний університет України

«Київськийполітехнічний інститут»

ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ КОМБІНАЦІЇ ЇХНІХ ВИДІВ:ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ

Представлено вибір інструментів маркетингових комунікацій в інноваційній діяльності промислових підприємств. На основірозробленої матриці комплексно поєднуються й узгоджуються традиційні та інтернет-комунікації,теоретичні та емпіричні. Враховано психологію сприйняття в комунікаційному забезпеченні інноваційних процесів. Застосуванняінструментів внутрішнього маркетингу, психологічних методів мотиваціїдіяльності персоналу в комунікаційному забезпеченні дозволяє поліпшитимаркетингові комунікації високотехно­логічних підприємств.

Ключові слова:маркетингові комунікації, інноваційний процес,споживчі переваги, психологія сприйняття, мотивація, Інтернет.

Представлен выбор инструментов маркетинговыхкоммуникаций в инновационной деятельности промышленных предприятий. На основеразработанной матрицы комплексно совмещаются и согласовываются традиционные и интернет-коммуникации,теоретические и эмпирические. Учтена психология восприятия в коммуникационномобеспечении инновационных процессов. Применение инструментов внутреннегомаркетинга, психологических методов мотивации деятельности персонала вкоммуникационном обеспечении позволяет улучшить маркетинговые коммуникации высокотехнологических предприятий.

Ключевые слова:маркетинговые коммуникации,инновационный процесс, потребительские преимущества, психология восприятия,мотивация, Интернет.

In an article the choice ofinstruments of marketing communications in innovative activity of theindustrial enterprises is given. On the basis of the developed matrix in acomplex are combined and coordinated traditional and the Internet, theoreticaland empirical communications. The perception psychology in communicationensuring innovative processes is considered. Use of instruments of internalmarketing, psychological methods of motivation of activity of the personnel incommunication providing allows to improve marketing communications of thehighly technological enterprises.

Keywords: marketing communications, innovative process, consumer advantages, psychologyof perception, motivation, Internet.

Умовиконкуренції між товаровиробниками на внутрішніх та зовнішніх ринках вимагаютьнових підходів не тільки в плануванні розвитку товарного асортименту, але й уформуванні нових підходів до комунікаційного забезпечення інноваційноїдіяльності промислових підприємств. У сучасному глобальному маркетингу важливо визначатисистематичний взаємозв’язок інновацій із комунікаціями, який базується навикористанні нетрадиційних інструментів комунікацій на початкових етапахінноваційного циклу та посткомунікаційному забезпеченні використанняінноваційних товарів; слід також аналізувати інноваційний процес ізпсихологічної точки зору.

Посткомунікаційнезабезпечення інноваційного процесу пов’язане із проявом при покупцівисокотехнологічних товарів ефекту післядії, який відображається на торговіймарці. Психологічною складовою низького поширення інновацій є несприйняття їхспоживачами. На сьогодні переборення психологічного спротиву споживачів упровадженнюінновацій є можливим завдяки відповідному комунікаційному роз’ясненню. Томудоречною є комплексна розробка кому­ніка­ційного забезпечення інноваційнихпроцесів, спрямована на висвітлення, роз’яснення переваг новинок, що приводитьдо покращення сприйняття інновацій споживачами. Зазначене обґрунтовує тезу, щокомунікаційна складова інноваційних процесів є ключовою.

Формуванняпідходів комунікаційного забезпечення маркетингових інноваційних процесів вивчаютьТим Амблер, І.В.Лилик, Т.О.Примак,К.О.Тімонін. Оцінка психологічного сприйняття застосовуванихінструментів маркетингових комунікацій наводиться в роботах Генрі Асселя,К.С.Безгіна, І.В.Гришиної, Корфмена, Клауса Мозера, В.В.Ушкальова, Холбрука.

Проте внаявних наукових працях залишаються не повністю розкритими психолого-комунікаційнізасади вибору інструментів маркетингових комунікаційпри забезпеченні інноваційного циклу промислових підприємств.

Метою даногодослідження є розроблення науково-методичнихрекомендацій щодо вибору інструментів маркетинговихкомунікацій на основі комбінації їхніх видів.Відповідно до заданої мети основними завданнями роботи є:

 1. -розвинути теоретичні основи вибору інструментівмаркетинговихкомунікаційв інноваційнійдіяльності промислових підприємств;
 2. -визначити психологію сприйняття в комунікаційному забезпеченні інноваційних процесів;
 3. -оцінити комунікаційнубазу реалізації інноваційного маркетингу;
 4. -охарактеризуватизастосування інструментів внутрішнього маркетингу, психологічних методівмотивації діяльності персоналу в комунікаційному забезпеченні.

Методологічноюосновою даної роботи виступають: системний підхід до аналізу комунікаційногозабезпечення, методи логічного узагальнення, оцінкиповедінки споживачів, маркетингова теорія та інноваційний маркетинг.

Яксвідчить досвід розвинених ринкових країн, одним із найбільш ефективних напрямівзабезпечення ефективності комунікаційної взаємодії є пошук таких умовфункціонування, які сприяли б розвитку інноваційної діяльності, спрямованої нарозробку й використання результатів наукових досліджень на засадах маркетингових комунікаційта постійного інтерактивного діалогу зі споживачами, вивчення їхньоїпсихології.

В умовахстановлення інформаційного суспільства одним із методів конкурентної боротьбистає комплекс маркетингових комунікацій, що забезпечує поширення інновацій [1–2].

Одним із найважливіших чинниківзміни принципів підприємницької діяльності на сьогодні є розвиток тавикористання нових інформаційно-комунікаційних технологій, що впливають напсихологію споживача. У цьому сенсі важливість маркетингу як процесу зумовленайого здатністю пов’язувати виробника та споживача через систему ринковогообміну, забезпечувати прозорий інформаційно-психологічний інтерактивний діалог ізклієнтами.

Упродовж останніх років отримали поширення принциповонові підходи до дослідження маркетингових комунікацій у сфері інноваційноїдіяльності. Т.Амблер, Г.Ассель,М.В.Вачевський, Р.Б.Войнович, Н.Р.Магера слушно пропонують нові моделі й підходи, що впливають на розвиток теорії йпрактики комунікаційного забезпечення інноваційних процесів [3–5].

Зазначимо, що правові передумови маркетингової інноваційної діяльностізакладені в Конституції України, стаття 54 якої гарантує громадянам свободунаукової, технічної, інших видів творчої діяльності, захист авторських прав таінтелектуальної власності [6]. Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-ІVвід 04.07.2002 дає таке визначення категорії інновації: «Новостворені(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технологія, продукціяабо послуги, організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,комерційного чи іншогохарактеру, що істотнополіпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери» [7].

Маркетинговийпідхід до визначення «нового товару»полягає в оцінці змін у формі, цінності, корисності, змісті або упаковціпродукції, які мають значення при ухваленні споживчих рішень та задовольняютьпотреби й вимоги споживачів. Саме тому важливо на основі інструментівмаркетингових комунікацій та психологічних впливів такі зміни чіткороз’яснювати з боку виробників задля бажаного сприйняття потенційнимиспоживачами. Вважаємо, таке комунікаційне роз’яснення має ґрунтуватися назастосуванні в інформаційній взаємодії нових споживчих властивостейінноваційних розробок.

К.О.Тімоніндоречно наголошує на психологічно-комунікативній складовій поняття «бренд», щовідображає його емоційно-інформаційну природу у взаємодії із психологієюспоживачів. Він за рівнем інноваційності правильно виокремлює імітаційні тамутаційні бренди [8, c. 5–6]. Підтверджуючи інформаційну сутність бренду як інструментаідентифікації товарів, учений виділяє такі види маркетингових комунікацій (МК),що впливають на брендинг: друкована реклама у загальноекономічних періодичних,галузевих виданнях та презентації [8, c. 9]. На наш погляд, у сучасних умовахМК в Інтернеті з урахуванням їхнього психологічного впливу на споживачіввиконують вагому комунікаційну функцію у брендингу.

З урахуваннямкомплексності ринкової взаємодії економічних агентів споживачів МК взабезпеченні інноваційних процесів слід організовувати упродовж усіх етапівінноваційного циклу. Зростаюча кількість інновацій та зниження часу між упровадженняминовинок вимагає належного комунікаційного забезпечення стосовно всіх етапівінноваційного циклу.

Важливо при інтерактивномуспілкуванні зі споживачами враховувати ступінь задоволення їхніх потреб ібажань. При цьому Холбрук і Корфмен наголошують на дослідженні психологічнихстанів переживань споживачів, виокремлюючи аспекти зручності, розважання,краси, успіху, репутації, зовнішнього вигляду інноваційного продукту,переконань і віри, пов’язаних із процесом розробки новинок та їхньої купівлі[9, c. 23].

Длязабезпечення інноваційних процесів важливими є емпіричні комунікації, які майжене розвинені у вітчизняній маркетинговій практиці. Тому поєднання електроннихкомунікацій з емпіричними є необхідним у забезпеченні ефективності інноваційнихпроцесів. Саме завдяки комплексному поєднанню й узгодженню традиційних та інтернет-комунікацій,теоретичних та емпіричних комунікацій нами розроблена матриця вибору інструментівМК в інноваційній діяльності промислових підприємств (таблиця).

Відповідно допевного сполучення, комбінації видів комунікацій в матриці виокремлено чотириголовні топологічні зони. Зона 1. Теоретичне роз’яснення інновацій традиційнимспособом; Зона 2. Емпіричний вплив традиційним способом; Зона 3. Теоретичнийвіртуальний діалог; Зона 4. Інтерактивний діалог зі споживачами в глобальнихмережах. Кожна топологічна зона характеризується найбільш притаманними їй зурахуванням вибраної мети інструментами МК в рамках системи створення новогопродукту на підприємствах. Це дозволяє спеціалістам із маркетинговихкомунікацій застосовувати найбільш доречні інструменти взаємозв’язку зіспоживачами та досягати окреслених цілей маркетингової комунікаційної політикина початкових етапах інноваційних процесів.

Так, у зоні 1роз’яснювальних комунікаційпропонується застосовувати передусім, теоретичні та традиційні комунікації.Підвищення обізнаності споживача в особливостях користування товаром можливезавдяки особистим зверненням, прямому маркетингу, акціям, опитуванням,спеціалізованим ЗМІ.

Таблиця

Матриця вибору інструментів МК в інноваційній діяльностіпромислових підприємств*

Теоретичні комунікації

Емпіричні комунікації

Традиційні комунікації

Зона 1.Теоретичне роз’яснення інновацій традиційним способом

Мета: узагальнене роз’ясненняособливостей новинок.

ІнструментиМК: особисті звернення, прямий маркетинг (ATL заходи), акції, опитування,конкурси, спеціалізовані (а також територіальні) ЗМІ, автомобільні довідники.

Психологіясприйняття:

генераціяідей назви нової торгової марки, психологічні асоціації та уявленняспоживача.

Зона 2.Емпіричний вплив традиційним способом

Мета: вплив на формуванняпотреб, вподобань, смаків та особливостей сприйняття інформації споживачів.

Інструменти МК: пробний маркетинг,зворотний зв’язок через бренд, виставково-ярмаркова діяльність, ВTL заходи,автосайти, персональне представлення продукції; удосконаленнявнутрішньокорпоративних комунікацій, що впливає на переміщення персоналу.

Психологія сприйняття: стан відчуттяспоживачів.

Інтернет (віртуальні)комунікації

Зона 3.Теоретичний віртуальний діалог

Мета: досягнення загальногодіалогу про інноваційні розробки в в інформаційних мережах.

ІнструментиМК: банерна реклама, медійна реклама на тематичних сайтах, сайти рейтингів,прямий онлайновий маркетинг в інформаційній супермагістралі.

Психологія сприйняття: лінгвістичні іпсихологічні компоненти сприйняття назви нових торгових марок.

Зона 4.Інтерактивний діалог зі споживачами в глобальних мережах

Мета: встановленняінтерактивного діалогу із споживачем, участь споживачів у створенні іапробації новинок.

ІнструментиМК: діалоги на сайтах-партнерах, в соціальних мережах, форумах, тулбарах,твіттерах, блогінгах, он-лайн опитування, інтернет-голосування, обмінвідгуками.

Психологіясприйняття: основні й додаткові мотиви сприйняття, емоційна, психологічнапривабливість новинки.

*Розроблено автором на основі [10, с. 24; 11, с. 28; 12, с.63–64].

Сполученняемпіричних і традиційних комунікацій відображено в топологічній зоні 2, щохарактеризує емпіричний вплив традиційним способом. Досягнення повноцінноговпливу на формування потреб, уподобань, смаків споживачів відбувається наоснові застосування пробного маркетингу, брендової демократії, виставково-ярмарковоїдіяльності, ВTL-заходів (таблиця). У топологічній зоні 2 поряд іззапропонованими МК слід застосовувати інструменти маркетингових досліджень, якінадають можливість споживачам першими дізнатися про новинки та приймати участьу їх створенні. Маркетингові дослідження на початкових етапах інноваційногоциклу здатні визначити зв'язок із ринком, споживачами.

Зона 3теоретичного віртуального діалогу передбачає інтерактивний діалог міжпідприємством-інноватором і споживачами задля збільшення поінформованостіспоживачів у процесі пошуку нових потреб і продуктів. Дана зона формуєтьсяшляхом поєднання теоретичних та віртуальних комунікацій. У даному випадкушироко залучаються сучасні технології інтерактивного діалогу зі споживачами вІнтернеті. При цьому комунікаційні зв’язки пропонується проводити завдякибанерній рекламі, медійній рекламі на тематичних сайтах, прямому онлайновомумаркетингу. Такі діалоги сприяють евристичному пошуку ідей, варіантів новинок увзаємозв’язку із запитами й уподобаннями споживачів. Аудиторію, із якоюпідприємство-інноватор здійснює комунікації, становлять молоді, освічені люди,представники середнього класу, інтелігенція.

Найбільш відповідаєсучасним ринковим інформаційним тенденціям зона 4 інтерактивного діалогу зіспоживачами в глобальних мережах. У цій топологічній зоні на основі сполученняемпіричних та інтернет-комунікацій відбувається такий інтерактивний діалог зіспоживачами, у якому вони можуть за допомогою органів відчуттів таінтелектуального сприйняття ознайомитися із комплексом характеристикспрямовуваного інноваційного потоку товарної цінності. Досягненнябезпосередньої участі споживачів у конструюванні товарів-новинок у машинобудуваннівідбувається на базі інтерактивних діалогів на сайтах-партнерах, у соціальнихмережах, форумах, тулбарах, твіттерах, блогінгах, за допомогою інтернет-голосування,обміну відгуками в Мережі.

Вартозауважити, що на сьогодні в Україні кількість найактивніших потенційнихспоживачів інформаційних звернень комплексу інтегрованих маркетинговихкомунікацій (ІМК) становить 33026060 осіб у віці від 12 до 65 років.Доцільність розвитку віртуальних комунікацій зі споживачами підтверджуєтенденція збільшення кількості користувачів Інтернету в Україні з 12,9 млн осібу 2009 р. до 14,9 млн осіб у 2011 [10, с. 23].

Застосування комплексумаркетингових комунікацій (КМК) в інформаційному полі всесвітньої павутинихарактеризується високим зворотним зв’язком, низькою вартістю присутності,лояльністю і вибірковістю аудиторії. Це неодмінно впливає на збільшенняприхильності споживача до торговельної марки. Електронні засоби й платформи та інтернет-компаніїсприяють інтенсифікації МК.

У процесіпобудови пропонованої матриці використаємо процесний підхід, тобто структуруємоспрямування управління на два типи процесів: перший, творчий процес генеруванняінновацій завдяки застосуванню внутрішнього маркетингу, аналізуванняпсихологічної складової поведінки споживачів, дослідження ринкового попиту;другий, маркетинговий комунікаційний процес поширення інновацій на цільовихринках. При цьому позиціонування інновацій передбачає формування маркетинговихкомунікацій, спрямованих на співвідношення якості та товарної марки, підвищенняобізнаності споживачів в інформації про товар, на подолання споживчого опоруінноваціям [13, с. 40–42].

Інноваційниймаркетинг повинен реалізовуватися на основі, з одного боку, плануваннямаркетингового інноваційного потенціалу, організації комплексу внутрішньогомаркетингу, спрямованого на мотивацію і стимулювання творчої, інноваційноїдіяльності персоналу промислових підприємств, а, з іншого – на базі політикипозиціонування, формування комунікаційного комплексу маркетингової інноваційноїдіяльності. Вважаємо, що вже сама маркетингова діяльність містить у собіприродно-інноваційну комунікаційно-психологічну компоненту.

Вважаємо, щоварто розвинути погляди О.І.Волкова,М.П.Денисенка, А.П.Гречана,А.В.Гриньова, Н.В.Краснокутської та оцінювати нововведення, по-перше, як результат творчого процесу увигляді нової продукції, технології, методу з додаванням комплексноговикористання інструментів внутрішнього маркетингу, по-друге, як процесупровадження нових виробів, елементів, підходів, принципів із розширенняммаркетингового інструментарію при комунікаціях із ринковим оточенням [14–16].

А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова аналізують маркетингінновацій із позицій наскрізного управління інноваційним процесом на всіх йогоетапах. Вони визначають маркетинг інновацій як «… процес, що містить у собінаукові розробки, дослідно-експериментальні дослідження, організаціювиробництва інновацій, дослідження ринку, налагодження комунікацій, формуванняцін, розробку бренд-стратегії інновацій, організацію їхнього просування наринок [17, с.434]». При цьому вчені доречнонаголошують на важливості використання інструментів бенчмаркінгу вінноваційному маркетингу.

Важливимджерелом збільшення кількості інноваційних розробок на промисловихпідприємствах є застосування інструментів внутрішнього маркетингу,психологічних методів мотивації діяльності персоналу з урахуванням особливостейорганізації, планування та координації операційних процесів.

К.С.Безгін,І.В.Гришина, В.В.Ушкальов роблять правильні висновкищодо необхідності урахування процесного та суб’єктивного змісту мотивації [18,с. 13]. Вважаємо, підвищення ефективності інноваційної діяльності персоналуможливе завдяки комплексному поєднанню мотиваційних впливів як на економічніпроцеси, так і на поведінку суб’єктів управління.

Оскількимотив і мотивація відображаються через активність суб’єкта управління,необхідно стимулювати таку діяльність, передусім, її творчу, інтелектуальнускладову [18, с. 14]. На наш погляд, внутрішній маркетинг має виявляти комплекспотреб працівників та мотивувати їх найефективнішим способом, створюючи і підтримуючиунікальні компетенції працівників як складову конкурентних переваг. Важливопогоджувати політику внутрішнього маркетингу з мотиваційною системою управлінняпромисловим підприємством.

ЗапропонованаК.С.Безгіним, І.В.Гришиною, В.В.Ушкальовимлінгвістична матриця взаємозв’язку основних категорій теорії мотиваціїнасправді дозволяє правильно визначити взаємозв’язок та взаємовплив мотивів,стимулів, потреб, мотивації, стимулювання в процесі управління маркетинговоюінноваційною діяльністю персоналу [18, с. 17–18].

Визначенадослідниками класифікація потреб інноваційно-активного персоналу підприємств єне повною, оскільки поряд із класифікаційними ознаками часу виникнення, якісноїструктури, рівня сформульованості потребує поглиблення за рахунок виокремленняознаки, пов’язаної із внутрішнім маркетингом [18, с. 15]. Такою ознакою можебути рівень використання засобів внутрішньої маркетингової політики, яка має ґрунтуватисяна виборі каналів поширення маркетингових повідомлень, методах впливу наперсонал, на економічному стимулюванні у вигляді надбавок до посадових окладів,зацікавленості в інноваційному про­дукуванні.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Маркетинговийпідхід до розуміння інновацій, використання інформаційної ролі брендингу, комплекснеурахування психологічних аспектів поведінки споживачів при розробціінноваційних продуктів дозволяє застосовувати матрицю вибору інструментів МК вінноваційній діяльності промислових підприємств. Завдяки цій матриці фахівці змаркетингових комунікацій мають змогу узгоджувати традиційні та інтернет-комунікації,теоретичні та емпіричні комунікації в процесі інформаційної взаємодії щодоінноваційного циклу продукції.

Уточнення іпоглиблення психології сприйняття споживачами інновацій дозволяє ефективноспрямовувати комплекс маркетингових комунікацій підприємства до інноваційногоциклу продукції. Перспективи подальших наукових досліджень і розвідок полягаютьу розробленні адаптивних методів та моделей комунікаційного забезпечення врамках єдиного когнітивного простору поведінки споживачів на ринкахвисокотехнологічної продукції.

Бібліографічні посилання

 1. Schumpeter J.A. : Theories die Wirtschaftlichen Entwicklung / J. A.Schumpeter // Industry and Innovation. – 1912. – Vol. 9, № 1/2. – P. 93–145.
 2. ГрищенкоО.Ф. «Інноваційне рішення»:дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльностісучасного підприємства / О.Ф.Грищенко // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту: сер. «Економіка».– 2010. – № 2. – С. 91–96.
 3. Амблер Тим. Практический маркетинг / ТимАмблер ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер-ком, 2006. –448 с.
 4. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учеб. пособ. / Г. Ассэль ; пер. с англ. М. Штернманца. – 3-е. изд. – М. :ИНФРА-М, 2005. – 844 с.
 5. ВачевськийМ.В. Маркетинг : Комплексний аналіздослідження ринку / М.В.Вачевський, Р.Б.Войнович, Н.Р.Магера. – Дрогобич : ДДПІ, 1996.
 6. Конституція України : прийнята на п`ятій сесії ВерховноїРади України 28 червня 1996 р. – К. : Юрінком, 1996. – 79 с.
 7. Закон України «Про інноваційну діяльність» №3715-17 зі змінами ідоповненнями від 08.09.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. zakon.rada. gov.ua.
 8. Тімонін К. О. Формуваннята ефективність використання бренду промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон.наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / К. О. Тімонін. – Х., 2012. – 20 с.
 9. Мозер Клаус. Психологиямаркетинга и рекламы / Клаус Мозер ; пер. с нем. под ред. С.Г.Тарасова. – X. : Гуманитарный Центр, 2004. – 380 с.
 10. Примак Т.О. Ще разпро ефективність реклами /Т.О.Примак // Маркетинг в Україні. –2012. – № 1. – С. 21–24.
 11. Чи забезпечує контекстна рекламагарантовані продажі // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 1. – С. 27–28.
 12. Лилик І. Свідомий споживач як новамаркетингова цінність / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 5, 6. – С.63–66.
 13. ЧухрайН. І. Маркетинг інновацій : підруч. /Н.І.Чухрай. – Львів : Львівс. політехніка, 2011. – 256 с.
 14. Економіка й організація інноваційної діяльності: підруч. 2-ге вид. / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречанта ін. ; за ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. – К. : 2005. – 424 с.
 15. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч.посіб. / Н.В.Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
 16. Гриньов А. В. Інноваційний розвитокпромислових підприємств : концепція, методологія, стратегічне управління /А.В.Гриньов. – X. : ІНЖЕК, 2003. – 308 с.
 17. Маркетинг : підруч. /А.О.Старостіна, Н.П.Гончарова, Є.В.Крикавський та ін. ; за ред. А.О.Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070 с.
 18. Безгін К. С. Система категорій іпонять, пов’язаних з мотивацією інноваційно активного персоналу підприємства /К.С.Безгін, І.В.Гришина, В.В. Ушкальов// Вісн. Донецьк. нац. ун-ту : сер.«Економіка і право». – 2011. – Вип. 1., т. 1. – С. 13–19.

Надійшла до редколегії 08.01.2013 р.